Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu

Thành Lập Tăng Đoàn Chánh Pháp

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Trên Đất Tây Phươngl
Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Bảo Vệ Chánh Pháp

Thọ Trì Kinh Lăng Nghiêm
Vạch Rõ Những Tà Sư
Phá Bỏ Những Quan Niệm Sai Lầm và Mê Tín

Xây Dựng Tăng Đoàn Hoà Hợp

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái
Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông
Phật Giáo Trung Hoa và Phật Giáo Hoa Kỳ

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Tn Đất Tây Phương

“Phật Pháp nhờ vào Tăng Đoàn truyền đạt.  Đạo phải do con người hoằng dương.”] Cho nên để  Phật Pháp chánh thống có được một nền tảng vững chắc tại Phương Tây thì cần phải có những người chánh trực thực hành chánh Pháp. Vì lý do đó mà Hòa Thượng đã lập ra những điều kiện vô cùng nghiêm khắc cho những vị muốn xuất gia theo Ngài như: tốt nghiệp đại học và thuộc lòng thần chú Thủ Nghiêm. Sau khi xuất gia, họ phải thuộc lòng Kinh Lăng Nghiêm, thực hành thuyết giảng Kinh và nói Pháp, thực hành ngồi thiền] và có thể nhẫn chịu được những gian khổ cũng như những công việc cực nhọc..

- Thích Hằng Thông,, p. 18
"In Memory of Ven. Master Hua, Vol. II"

Vì số người muốn xuất gia trở thành chư Tăng Ni dưới sự giáo hóa của Hòa Thượng gia tăng nên vào năm 1972 Ngài đã quyết định tổ chức tại Kim Sơn Thánh Tự lễ truyền giới Cụ túc chính thức đầu tiên cho chư Tăng Ni tại Phương Tây . Ngài đã  thỉnh mời những vị cao tăng thạc đức cùng Ngài chủ trì Giới đàn. Hai Tăng và một Ni đã được truyền thọ Cụ túc giới. Tiếp theo đó là những Giới đàn được tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành vào các năm 1976, 1979, 1982, 1991, và 1992 và số người nhận thọ Cụ túc giới này lại ngày càng gia tăng. Trên hai trăm người từ khắp nơi trên thế giới đã được Ngài truyền giới.  

Trích từ bài viết của Ron Epstein, P. 62 trong quyển "In Memory of Ven. Master Hua, Vol. I"

 
City of Ten Thousand Buddhas, 1976
 

Vạn Phật Thánh Thành, 1976.



The Master also accepted six-and seven-year-olds, allowing their good roots to grow

Hòa Thượng cũng chấp nhận những người sáu, bảy tuổi xụất gia, giúp thiện căn họ tăng trưởng.


City of Ten Thousand Buddhas, 1991

Vạn Phật Thánh Thành, 1991.