Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu

Thành Lập Tăng Đoàn Chánh Pháp

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Trên Đất Tây Phươngl
Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Bảo Vệ Chánh Pháp

Thọ Trì Kinh Lăng Nghiêm
Vạch Rõ Những Tà Sư
Phá Bỏ Những Quan Niệm Sai Lầm và Mê Tín

Xây Dựng Tăng Đoàn Hoà Hợp

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái
Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông
Phật Giáo Trung Hoa và Phật Giáo Hoa Kỳ

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái


Tại Hồng Kông, Hoà Thượng Tuyên Hoá truyền bá phật pháp bằng việc
đưa ra tầm quan trọng như nhau đối với năm tông phái – thiền tông, giáo tông, luật tông, mật tông và tịnh độ tông. Khi Hoà Thượng đến Hoa Kỳ, tinh thần loại bỏ chủ nghĩa phân chia tông phái và thống nhất Phật giáo được tiếp tục.  

Dưới đây là cuộc phỏng vấn Hoà Thượng Tuyên Hoá được thực hiện
bởi Karl Ray, nguyên xuất hiện trong tờ Shambala Review trước đó với
tiểu đề “Trở lại cội nguồn” (Back to the source).  


Karl Ray: Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi dựa trên một bài báo mà ngài đã dạy rằng Phật tử nên quên đi sự phân biệt giữa các tông phái. Ngài có thể đề  nghị  những bước thực hành thực tiễn để  các tổ chức Phật giáo có  thể  làm được điều này?


Hoà Thượng: Trước khi Đức Phật đến thế gian này thì chưa có đạo Phật. Sau khi Đức Phật xuất hiện, thì Phật Giáo mới hiện hữu, nhưng chưa có bất cứ một sự phân chia tông phái nào. Sự phân chia tông phái là một cái nhìn giới hạn, là một cái nhìn nhỏ hẹp, và không thể đại diện cho Phật Giáo một cách toàn vẹn. Thể tính đầy đủ của Phật Giáo, cái toàn thể, không hề công nhận những sự phân chia như vậy. Khi chia chẻ  cái toàn thể của Phật giáo thành những tông phái, bạn chỉ chia chẻ Phật giáo thành những mảnh vụn. Để có thể hiểu Phật Giáo với toàn thể của nó, người ta cần phải loại trừ nhửng tầm nhìn theo tông phái và trở về Phật giáo nguyên khởi. Người ta phải trở về gốc rễ và đi trở lại nguồn.

Karl Ray: Điều này làm tôi cảm thấy thắc mắc về những giáo pháp khác nhau được dạy tai đây ở tu viện Kim Sơn. Tôi hiểu rằng ngài dạy năm tông phái khác nhau là Thiền tông, Giáo tông, Luật tông, Mật tông và Tịnh độ tông. Thế những tông phái này có thể được dạy cùng với nhau như thế này không?. Các tông phái này có thuộc cùng một thể nguyên thủy của giáo lý đạo Phật không?

Hòa Thượng: Năm tông phái này được sáng tạo bởi những đệ tử Phật nhàn rỗi không có gì để làm và muốn kiếm một thứ gì đó để giết thời gian của họ. Cả năm tông phái đều bắt nguồn từ Phật giáo. Vì chúng đều đến từ Phật giáo, nên những tông phái này cũng đều có thể trở về lại. Mặc dù Năm Tông Phái phục vụ chon hững mục đích khác nhau, nhưng nơi đến cuối cùng đều going nhau. Có câu rằng:

Dẫu chỉ có một con đường để trở về cội nguồn
Nhưng có nhiều con đường phương tiện để đến đó.

Mặc dù có năm loại tông phái khác nhau, nhưng cả năm vẫn bao hàm trong Phật giáo. Nếu bạn muốn hiểu được tổng thể của Phật giáo, bạn không cần phải phân nó Phật giáo thành các tông phái khác nhau. Nguyên thủy vốn không có những sự phân chia như vậy. Tại sao lại làm rắc rối khi nó thật sự không có vấn đề? Tại sao lại phân chia và khiến mọi người có thêm vọng tưởng ngoài những vọng tưởng họ đã có?

Mọi người thường nghĩ rằng Năm Tông Phái là thứ gì đó rất đặc biệt và tuyệt diệu. Thực chất, cả năm loại tông phái này chưa bao giờ tách rời khỏi Phật giáo. Nó cũng giống như chính phủ của một đất nước. Chính phủ thì được làm thành bởi nhiều bộ khác nhau. Có bộ y tế, bô kinh tế, bô ngoại giao, bộ nội vụ, v.v…. Người ta có thể không nhận thấy rằng tất cả các bộ này đều nằm dưới một chính phủ duy nhất. Tất cả những gì họ thấy là một bộ mà không nhận thấy chính phủ là tổng thể. Cái nhìn của họ hạn hẹp. Bây giờ, chúng ta mong muốn đi từ cành nhánh để trở về gốc rễ. Tương tự, gốc rễ là chính phủ và cành nhánh của nó là các bộ khác nhau. Người ta không nên từ bỏ gốc rễ và bám vào những nhánh cây. Nếu bạn chỉ thấy những bộ riêng rẻ mà không nhận ra được chính phú, bạn sẽ không bao giờ hiểu được những vấn đề mà quốc gia đang đối diện như là một tổng thể. Bạn không hiểu được chúng là là gì.

Karl Ray: Vậy một người nên được tự do theo đuổi bất cứ tông phái hoặc tất cả tông phái?

Hòa Thượng: Dĩ nhiên. Tôn giáo không nên để trói buộc con người.

Karl Ray: Và nếu một người tu học theo chỉ một tông phái, người đó có thể đạt được mục tiêu mà các tông phai nhắm đến hay không?

Hòa Thượng: Mọi con đường đều dẫn đến thành La Mã. Mọi con đường đều dẫn đến San Francisco. Tất cả con đường sẽ đưa bạn đến New York. Bạn có thể hỏi tôi, “có thể đến New York bằng con đường này không?” Nhưng tốt hơn bạn nên tự hỏi mình rằng, “tôi sẽ đi con đường đó hay không?”