Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu

Thành Lập Tăng Đoàn Chánh Pháp

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Trên Đất Tây Phươngl
Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Bảo Vệ Chánh Pháp

Thọ Trì Kinh Lăng Nghiêm
Vạch Rõ Những Tà Sư
Phá Bỏ Những Quan Niệm Sai Lầm và Mê Tín

Xây Dựng Tăng Đoàn Hoà Hợp

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái
Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông
Phật Giáo Trung Hoa và Phật Giáo Hoa Kỳ

Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông

Dẫu đốn tiệm có khác,

Lúc đến đều là một.

Cớ sao phân Bắc và Nam?

Thánh phàm tạm thời khác,

Bổn tánh đều giống nhau

Dẫu từ Đông hay Tây.

~ Hòa Thượng Tuyên Hóa

Từng du hành đến Thái Lan và Miến Điện vào thời trẻ tuổi để nghiên cứu về Phật Giáo Nam Tông, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã quyết tâm hàn gắn sự rạn nứt đã hai ngàn năm giữa các truyền thống Bắc Tông (Đại Thừa) và Nam Tông (Nguyên Thủy). Tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng khuyến khích mối quan hệ thân thiện giữa các công đồng Tăng đoàn Bắc Tông và Nam Tông. Như mọi khi, Ngài luôn làm gương bằng cách dẫn đầu. Ví dụ, nhân diệp lễ khánh thành trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới, mgài đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Hòa Thượng K. Sri Dhammananda của  Phật Giáo Nam Tông. Ngài cũng cho mời các Tỳ Kheo từ cả hai truyền thống đến để cùng nhau điều hành Lễ Truyền Giới Cụ Túc. Nỗ lực cao quý của Hóa Thượng trong lãng vực này đưa đến cuộc gặp gỡ lịch sử của các thành viên Tăng Đoàn từ hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông tại Trung Tâm Phật Giáo Amaravati tại Anh năm 1990.

During the various ordination ceremonies held at the City, the Venerable Master would extend special invitations to distinguished Bhikshus from both the Northern and Southern traditions to jointly conduct the Ordination Ceremonies

Trong nhiều lễ thọ giới tổ chức tại Vạn Phật Thành, Hòa Thượng thường đặc biệt mời những Tỳ Kheo xuất sắc của truyền thống Bắc Tông và Nam Tông đến để cùng nhau điều hành các buổi lễ.Sangha members from both the Northern and Southern traditions unite at the Amaravati Buddhist Centre in England, 1990

Các thành viên tăng đoàn Bắc Tông và Nam Tông đoàn kết tại trung tâm Phật Giáo Amarati tại Anh năm 1990. 
Mutual exchange between the Northern and Southern traditions at the City of Ten Thousand Buddhas in 1991.Vào tháng năm, 1991, trung tâm Phật Gíao Amaravati tại Anh đã gửi Thầy Ajajn Amaro như là người đại diện để cúng dường y bát cho tăng đoàn hướng dẫn bởi Hoà Thượng Tuyên Hoá. Nghi lễ này là biểu tượng cho sự trao đổi giữa truyền thống Bắc Tông và Nam Tông, viết nên một trang sử mới trong lịch sử Phật Giáo.