Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo

Giới Thiệu
Thành Lập Viện Phiên Dịch
Dịch Giả Thiện Nguyện
Tám Nguyên Tắc Phiên Dịch
Nguyên Tắc và Phương Pháp Phiên Dịch Kinh Điển
Thịển Thích
Dịch Nhanh Sang Anh Ngữ

Dịch Giả Thiện Nguyện

Khi Tôn giả Cưu Ma La Thập dịch các kinh điển sang tiếng Trung Hoa, có khi ngài có hơn 3.000 người giúp ngài; hay ít nhất ngài luôn có 800 người làm việc phiên dịch.

Bây giờ tại Hoa Kỳ, làm sao tôi có thể làm công việc này một mình? 

- Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hoà Thượng Tuyên Hoá, với tinh thần can đảm, tự mình đảm nhận công việc khó khăn vĩ đại. Ngài nói rằng:

Phiên dịch kinh điển là công nghiệp của chư thánh hiền vì mãi mãi được lưu truyền thiên thu vạn thế. Phàm phu chúng ta làm công việc của chư thánh hiền. Ðây là nghĩa vụ đầy ý nghĩa vì không những lợi sanh mà còn lập công đức. Xưa kia, chư quốc vương, hoàng đế dùng quyền hạn của họ và lực lượng của quốc gia để thực hiện công tác phiên dịch. Ngày nay, chúng ta chỉ dùng lực lượng quần chúng mà làm. Nếu có đạt được đôi chút thành tựu gì thì tôi hy vọng rằng trong tương lai, những vị nguyên thủ của các quốc gia dần dần sẽ tham gia vào công tác này. Bây giờ, đầu tiên chúng ta phải đặt nền móng cho vững chắc. Trước hết, chúng ta hãy dùng lực lượng quần chúng."


Và nhiều lần Hòa Thượng kêu gọi các Phật Tử trên khắp thế giới cùng tham gia vào công việc phiên dịch Kinh Tạng vĩ đại này.  Ví dụ như khi Hòa Thượng đang ở Sài Gòn vào năm 1974, ngài thúc giục các Phật Tử trên khắp thế giới dịch thuật các Kinh Điển Phật Giáo sang ngôn ngữ của quốc gia mình để truyền bá Phật Pháp. Gần đây, trong chuyến du hành đến Châu Âu vào năm 1990, Ngài đã mời mọi người tham gia vào việc phiên dịch Kinh Điển. Ngài nói:

Bây giờ tôi mời mọi người từ tất cả các quốc gia muốn tham dự vào vào việc phiên dịch Kinh Điển hãy cùng tham gia với chúng tôi trong công việc này. Không hề có lương bổng cho công việc này. Chúng ta tất cả đều làm việc như những người thiện nguyện làm việc cho Phật Giáo. Những ai có chung khát vọng đi trên con đường này đều được mời tham gia cùng chúng tôi, để chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong việc phiên dịch kinh điển Phật giáo. Đây là một công việc mà tất cả các Phật Tử chúng ta nên hoan hỉ nhất. Như tôi đã nói, quý vị nên nhận thức rằng đây là một cơ hội đặc biệt triệu năm khó gặp. Nếu quý vị muốn giúp phiên dịch Kinh điển, tôi hy vọng quý vị có thể đến Hoa Kỳ và cùng  làm việc với chúng tôi.

Tất cả mọi người trên khắp thế giới nếu ai muốn góp sức phiên dịch Kinh điển xin đừng đứng phía sau. Quý vị nên tiến lên và làm hết sức mình để dịch Kinh tạng Phât giáo sang tất cả các ngôn ngữ. Công việc này không giống công việc bình thường thế gian. Đừng hỏi rằng “Tôi sẽ được đền bù như thế nào cho công việc này? Tôi sẽ đuợc phần thưởng gì trong tương lai?” Không có bất kỳ phần thưởng nào cho việc dịch thuật Kinh điển này. Chúng ta cống hiến cuộc đời mình để làm việc cho Phật giáo. Chúng ta không muốn tiền bạc cũng không muốn danh tiếng; chúng ta không tham tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghĩ. Công việc của chúng ta phải phù hợp với Sáu Đại Tông Chỉ đó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi và không nói dối. Chúng ta phải tuân theo Sáu Đại Tông Chỉ này. Đây là sáu chày hàng ma được các chư thần Hộ pháp sử dụng. Được trang bị sáu loại năng lực này, quý vị có thể làm được công việc phiên dịch này. Và vì vậy khi chúng ta làm, chúng ta sẽ không cầu phần thưởng hay bất cứ thứ gì. Tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là phiên dịch Kinh điển.

Bằng cách này, Hòa Thượng khuyến khích các đệ tử cùng hợp tác gánh vác trách nhiệm này.