Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo

Giới Thiệu
Thành Lập Viện Phiên Dịch
Dịch Giả Thiện Nguyện
Tám Nguyên Tắc Phiên Dịch
Nguyên Tắc và Phương Pháp Phiên Dịch Kinh Điển
Thịển Thích
Dịch Nhanh Sang Anh Ngữ

Thành Lập Viện Phiên Dịch

Mặc dù công việc phiên dịch Kinh Điển dưới sự hướng dẫn của Hoà Thượng Tuyên Hoá đã bắt đầu từ năm 1968, viện phiên dịch vẫn chưa chính thức được thành lập cho đến năm 1973. Sư thành lập Viện Phiên Dịch này là một bước quan trọng trong sự phát triển Phật Giáo tại phương Tây. Trong một chuyến viếng thăm Việt Nam vào năm 1974, Hoà Thượng Tuyên Hoá nói rằng:

Bây giờ có nhiều người phương Tây đã thật sự xuất gia. Có lẽ Kinh do các vị này phiên dịch thì chính xác hơn. Trong quá khứ, Kinh cũng được dịch, có thể do một linh mục theo đạo Cơ đốc giáo hay một mục sư Tin Lành, hoặc do một học giả hay một vị giáo sư đại học phiên dịch ra. Họ dịch các Kinh Phật như là người bên ngoài đạo Phật. Kết quả là tính chính xác trong các tác phẩm dịch của họ thì không bảo đảm. Nhiều lần họ chỉ hiểu một vài thuật ngữ và phạm nhiều lổi khi phiên dịch. Ví dụ một giáo sư đại học đã dịch từ lưỡng túc trong Kinh Pháp Hoa ra là “hai chân” thay vì phải dịch là “đầy đủ phước huệ”. Phần phiên dịch của ông ta đã làm cho câu “quy y lưỡng túc tôn” ra thành “quy y vị Phật có hai chân”. Tại sao ông ta không dịch luôn là “quy y với vị Phật có hai tay” hay “quy y với vị Phật có cái đầu” cho rồi? Nghĩa khác xa một trời một vực!  


Năm 1977, Viện Phiên Dịch đã được sát nhập vào Đại Học Phật Giáo Pháp Giới thành Viện Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo. Vào năm 1991, Hoà Thượng Tuyên Hoá đã mua lại một toà nhà lớn tại Burlingame (phía nam San Francisco) và thành lập Viện Dịch Kinh Quốc Tế tại đó nhằm mục đích phiên dịch và phát hành Kinh Điển Phật giáo.