Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo

Giới Thiệu
Thành Lập Viện Phiên Dịch
Dịch Giả Thiện Nguyện
Tám Nguyên Tắc Phiên Dịch
Nguyên Tắc và Phương Pháp Phiên Dịch Kinh Điển
Thịển Thích
Dịch Nhanh Sang Anh Ngữ

Tám Nguyên Tắc Cơ Bản Của Việc Dịch Kinh

“Nếu một người muốn thành tựu thâm sâu, người này phải tu đức, sau đó mới áp dụng năng lực của mình vào văn học và nghệ thuật.” Dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng, một dịch giả không phảì có đầy đủ kỹ xảo ngôn ngữ cùng tài trí thông minh hiểu rõ những lời giảng giải của Ngài thì được xem là viên mãn, hoàn hảo. Ngài còn đặt ra Tám Nguyên Tắc Cơ Bản Của Việc Dịch Kinh, nếu có thể chân chánh vâng giữ phụng trì, người làm công tác dịch kinh mới có đạo đức hàm dưỡng cao cả. Cho nên, đây là các quy tắc mà tất cả những người làm công tác dịch kinh đều phải tuân thủ.

Tám Nguyên Tắc Cơ Bản Của Việc Dịch Kinh

1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi.
2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo.
3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen rồi chê bai kẻ khác.
4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ
thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ.
5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình.
6. Dịch giả phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phán xét đâu là chân lý.
7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, Ðại Ðức ở mười phương
chứng minh cho bản dịch của mình.
8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in
Kinh, Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là
đúng đắn.

Từ Tám Nguyên Tắc này, chúng ta có thể thấy rằng bất cứ ai tham gia vào việc phiên dịch phải có đầu óc khoáng đạt và ngay thẳng cao cả. Chỉ khi đó người đó mới có thể đảm đương công việc linh thiêng này. Hòa Thượng sách tấn những người làm công việc phiên dịch thuật với những lời sau đây:

Tâm lượng chúng ta phải bao trùm hư không khắp pháp giới nhiều như cát sông Hằng, không loại trừ bất cứ thứ gì mà bao gồm tất cả. Nếu quý vị có điều gì còn nghi ngờ thì hãy nói ra. Nếu quý vị cảm thấy một điểm nào đó đúng thì có thể giải thích lý do. Tất cả chúng ta ở đây để cùng nhau thảo luận và nghiên cứu. Chúng ta không cần phải tranh luận. Đó không phải là vấn đề của thắng thua. Không có ai thắng và cũng chẳng kẻ nào thua. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Đoàn kết và bình đẳng, chúng ta cùng tiến lên.