Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo

Giới Thiệu
Thành Lập Viện Phiên Dịch
Dịch Giả Thiện Nguyện
Tám Nguyên Tắc Phiên Dịch
Nguyên Tắc và Phương Pháp Phiên Dịch Kinh Điển
Thịển Thích
Dịch Nhanh Sang Anh Ngữ

Dịch Nhanh Sang Anh Ngữ

Những lời của thánh nhân không phải là những điều mà người phàm có thể thấu triệt  được với sự thông hiểu và trí tuệ của họ. Hòa Thượng thường nói, “Tôi không biết bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.” Tuy nhiên nhiều lần khi người dịch ráng vận dụng  trí não mà vẫn không dịch được hoặc người đó không biết nên dùng chữ nào, thì chúng ta nghe Hòa Thượng tự nhiên nói ra một câu hoặc chữ thích hợp bằng tiếng Anh. Trong lúc đang dịch nhanh sang tiếng Anh các bài giảng của Hòa Thượng, nếu người dịch tình cờ dịch điều gì đó không chính xác, Hòa Thượng sẽ lập tức nắm bắt được và nói với người dịch rằng, “Không”. Khi Hòa Thượng thuyết giảng Kinh Lăng Nghiêm lần đầu tiên, chỉ có bốn hoặc năm người trong thính chúng hiểu tiếng Trung Hoa. Tất cả những người khác đều dựa vào phần dịch tiếng Anh. Người Mỹ thường khó giáo hóa, tuy nhiên, đã từng có lần tất cả các dịch giả đều đình công. Không có cách nào khác, Hòa Thượng đã tự mình dịch. 

Rapid English translation - The Master speaks the Dharma and disciple Heng Sure turning the bilingual Dharma wheel

Dịch nhanh sang Anh ngữ - Hòa Thượng thuyết pháp và đệ tử Hằng Thật chuyển bánh xa Pháp song ngữ


 

Hòa Thượng nói rằng:

Về căn bản, tôi không biết nói tiếng Anh. Từ việc lắng nghe họ nói, tôi đã nắm bắt một vài câu, và tôi dịch những câu đó. Những gì tôi không thể nhớ, tôi nói họ tự nghiên cứu. Mặc dầu tôi rất ngu si, tôi vẫn có cách của tôi.

Sau khi Ngài tự dịch ngày hôm đó, bốn hay năm dịch giả của ngài đã hoảng hốt và không dám đình công nữa. Chứng kiến Hòa Thượng giảng và tự dịch, họ quyết định rằng đình công là vô ích. Họ không được ích lợi gì. Vì vậy, họ chấm dứt đình công.