Xiển Dương Giáo Dục

Giới Thiệu
Thiết Lập Trường Học Miễn Phí
Thiết Lập Đại Học Phật Giáo
Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ
Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni
Kêu Gọi Tại UNESCO
Quỹ Học Bổng
Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi
Hệ Thống Giáo Chức Thiện Nguyện

Quỹ Học Bổng

Trải qua nhiều năm trời, Hoà Thượng Tuyên Hoá đã dành dụm được nhiều tiền từ đóng góp và dùng tiền này để gây quỹ học bổng cho các đệ tử xuật gia và tại gia theo đuổi việc học. Ngài nói rằng,

The Venerable Master has saved the money from donations and used it as a scholarship fund

Hoà Thượng Tuyên Hoá đã dành dụm được nhiều đóng góp và dùng tiền này để gây quỹ học bổng.

 “Trong những năm này, tôi đã dành dụm toàn bộ tiền đóng góp từ mọi người, và đã để dành được những 250,000 Mỹ Kim. Tôi dự trù dùng tiền này như tiền học bổng cho những người xuất gia và tại gia tiếp tục học tập. Tôi sẵn sàng trao học bổng cho bất cứ ai mà chịu học, dù cho người đó là người xuất gia hay tại gia. Mặc dù số tiền này không nhiều, nó vẫn có thể hỗ trợ nhiều người theo đuổi việc học, và chúng ta sử dụng số tiền này cho việc đó. Do đó bây giờ chúng ta có người xuất gia và người tại gia mà đang học bằng Tiến sĩ, bằng Cử Nhân và bằng Thạc Sĩ. Ví dụ, tất cả quý vị đều không biết rằng Quả Đình (1), Quả Chân và vài cư sĩ đang đeo đuổi việc học nhờ tiền quỹ học bổng này. Tôi cũng sẽ nói với mọi người ngay bây giờ rằng tôi đã rất tiết kiệm với số tiền đóng góp của mọi người. Trải qua ba chục năm qua, tôi đã để dành được số tiền chừng này và bây giờ tôi đang tạo cho một số người cơ hội để học. Đây là cách mà tôi sử dụng số tiền này.”

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(1) Quả Đình: Thầy Hằng Triều

(2) Quả Chân: Thầy Hằng Thật