Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Giới Thiệu

Venerable Master Hsuan Hua

Hoà thượng Tuyên Hóa.
Không đến, không đi, không chấp trườc, truyền hóa không hư tùy duyên

Với từ, với nguyện, với đức độ, làm thuyền độ thoát chúng sanh.

Hoà thượng Tuyên Hóa Pháp danh là An-Từ, tự Ðộ Luân, là Tổ thứ chín của Thiền Tông Quy-Ngưỡng Phật giáo và được Thiền Sư Hư Vân ban Pháp Ấn dòng Quy Ngưỡng . Ngài được/có Pháp hiệu Tuyên Hóa nhưng thường tự gọi mình là "hoạt tử nhân" (người chết còn sống), hoặc "Mộ trung Tăng" (vị Tăng trong phần mộ). Suốt một đời, ngài không màng đến danh lợi, lại  càng không muốn  tranh với kẻ khác. Thay vào đó, ngài nói rằng ngài là "con trùng nhỏ" hay "con kiến nhỏ" dưới chân tất cả chúng sanh, và dùng thân mình để làm bậc đá lót đường cho chúng sanh bước lên, vượt qua địa vị phàm phu tiến lên Phật địa.