Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Phái Đoàn đến Santa Clara

Vào ngày Chú Nhật, 15 tháng Hai, 1976, Hòa Thượng và Tăng Chúng Kim Sơn Thánh Tự đến Santa Clara, tại đây cư sĩ Quả Vi Erlich và em gái Quả Chung đã mời Hoa Thượng đến thuyết giảng tại Central Park. Cư Sĩ Quả Chung đã thức suốt đêm chuẩn bị thức ăn trưa, và công viên đầy ắp những bạn trẻ, nóng lòng muốn nghe Phật pháp.

Central Park: The Master (seated at far left) speaks to young Americans about 'Energies for Peace'
 

Nhân duyên của Hòa Thượng với những người Hoa Kỳ trẻ tuổi được thấy rõ ràng trong hình này. Ngài đi đến đâu, những người Hoa Kỳ trẻ tuổi lập tức bị thu hút bởi lời nói thẳng thắn vas ự từ bi của ngài, và khả năng truyền đạt vô ngại của ngài vượt qua hàng rào ngôn ngữ và văn hóa.

Tại Central Park. Hao Thượng (ngồi phía xa bên trái) nói chuyện với các bạn trẻ Hoa Kỳ về Năng Lực Cho Hòa Bình”.

  


Đạo đức của Hòa Thượng đã làm xúc động những người Hoa Kỳ trẻ tuổi, nhẹ nhàng chế phục tư tưởng độc lập mạnh mẽ và khái niệm tự do” của họ, để họ có thể sẵng sàng học hỏi những nghi lễ căn bản của Phật Giáo như niệm danh hiệu Phật và Bồ tát. Trong hình bên, họ theo các tăng ni đi nhiễu.

 
Reciting the Buddha's and Bodhisattva's names and circumambulating