Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Phái Đoàn Đến Đại Học Berkeley

Redwood City Retreat

T

Hòa Thượng được Giáo Sư Lewis Lancaster đến nói chuyện với sinh viên Đaị Học Berkeley tại khóa tu Redwood City Retreat vào năm 1970

 

Hòa Thượng dạy những sinh viên Tây Phương trẻ này về lịch sử chữ Phật, nguyên được dịch sang tiếng Hoa là Phật Đà Da, sau đó được rút ngắn lại là Phật. Sau đó, điều làm giáo sư Lancaster thích thú và ghi nhận về tích cách học giả với đề nghị của Hòa Thượng là chữ Buddha (Phật) nên được chuyển sang Hoa Ngữ là Bất Đại (Pu Da) có nghĩa là Không Lớn. Bởi vì, Hòa Thường nói: Đức Phật không lớn cũng không nhỏ, và không đến cũng không đi.