Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Phái Đoàn Đến Đaị Học Los Angeles

Lecturing at the University of California at Los Angeles (UCLA), 1994

Thuyết ging tại Đaị Học Los Angeles (UCLA) năm 1994.Một số đề tài đã được thuyết giảng trong nhiều lần đến Đại Học Los Angeles như Làm Thể Nào Để Chấm Dứt Đau Khổ và Đạt Được An Lac”, Phật Giáo Ngày Nay”, Đạo Đức và Giáo dục, và thảo luận về thiền.

Hòa Thượng thường đuợc mời đến thuyết pháp cho sinh viên tại Đại Học Los Angeles (UCLA).

 

 

 


Propagating the Dharma at the University of California at Los Angeles (UCLA), 1990

Hoằng Pháp tại Đaị Học Los Angeles (UCLA) năm 1990.