Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Phái Đoàn Đến Đaị Học British Columbia

Lecturing at the University of British Columbia in Vancouver, Canada

Thuết giảng tại Đại Học British Columbia
in Vancouver, Canada

Hòa Thượng đã đến thăm Đaị Học British Columbia (tại Gia Nã Đại) nhiều lần. Một số đề laid ã được trình bày tại đây như: Sức Mạnh của Đại Học, Khổng Tử và Gốc Rễ Con Người, Phuơng Pháp Cổ Xưa Của Trung Hoa Trong Thời Đại Tân Tiến, Đi Tìm Đại Trí Huệ và Hòa Hợp, Trách Nhiệm Chúng Ta Đối Với Xã Hội, Quốc Gia và Thế Giới, Phương Diện Căn Bản Của Kỹ Thuật,

Uốn Nắn Vận Mạng Của Mình – Phương Cách Của Phật Giáo, Mục Tiêu Sự Phát Triển Chính Đáng cho tuổi trẻ hiện nay, và Lý Thuyết Phật Giáo Về Nhân Quả.