Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Tụ Hội Vì Hòa Bình Thế Giới

The Master Hosting the World Peace Gathering

1974 Seattle. Hòa Thượng chủ trì buổi tụ họp Hoà Bình Thế Giới. Hơn năm trăm người tham gia những sinh hoạt trong ngày, một lòng thanh tâm đoàn kết tâm ý cho nền hòa bình thế giới.

Vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 7, 1974, nhiều thành phần Tăng Đoàn cao cấp, viên chức, học giả, nhà ngoại giao, thầy cô, học sinh, và dân chúng từ nhiều nơi ở Hoa Kỳ, đã tụ họp lại tại Công Viên Seward tai Seattle để chào đón hai Thầy Hằng Cụ và Hằng Do hoàn tất phần lớn lời nguyện của họ, và cùng họ cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Buổi tụ họp này được tổ chức để đoàn kết tâm ý mọi người với lòng mong ước sâu xa cho sự hòa bình thế giới.

The Gathering coincided with the arrival in the Seattle area of Bhikshus Heng Ju and Heng Yo, the two monks who executed the first Three-Steps-One-Bow pilgrimage.

1974 Seattle . Buổi tụ họp trùng hợp với ngày hai Thầy Hằng Cụ và Hằng Do lạy đến Seattle, hai Thầy thực hiện chuyến hành hương Ba Bước Một Lạy đầu tiên. Hai Thầy khác là Thầy Hằng Quán và Thầy Hằng Không, tham gia ngày tụ họp này giữa lúc họ đang tuyệt thực 72 ngày.

Bhikshus Heng Ju and Heng Yo, seeking for world peace, made a pilgrimage from San Francisco to Marblemount, Washington, that began in October 1973 and ended in August 1974. This was a great feat within the history of Buddhism

 

1974 Seattle. Tỳ Kheo Hằng Cụ và Hằng Do, để cầu nguyện Hoà Bình Thế Giới, đã lễ lạy hành hương từ San Francisco đến Marblemount, tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Đây là một dấu mốc lớn trong lịch sử Phật Giáo