Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Giới Thiệu: Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

 

Hòa Thượng thường được mời đi thuyết pháp. Phần nhiều do các Giáo sư Đại học và sinh viên thỉnh mời hoặc các cơ quan Đại Học. Qua nhiều năm, Hòa Thượng đã thuyết giảng tại nhiều Đaị Học Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Một số các Đaị Học đã mời như: Đại Học Berkeley, Đại Học Davis. Đại Học San Francisco, Đại Học Oregon, Đại Học British Columbia (Vancouver), Đại Học Hawaii, Đại Học Minesota tai Minneapolis, Đại Học Wisconsin, Đại Học Washington (Seattle), Đại Học Los Angeles và nhiều Đại Học khác.