Phái Đoàn Pháp Giới, 1983

Giới Thiệu

Sơ Lược Hành Trình

Thư Phái Đoàn - 3 thang 11, 1983
Thu Phái Đoàn - 7 tháng 12, 1983
Một Pháp Hội Đáng Nhớ
Ấn Tượng Thăm Viếng Pagan

Introduction: Dharma Realm Delegation, 1983

From November 1983 to January 1984 the Venerable Master sent his disciples on an international Dharma Realm Delegation to visit Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Burma, India, Germany, Austria, France, and England.

Kuan Yin Temple, Jakarta, Indonesia

Kuan Yin Temple, Jakarta, Indonesia.