Các Phái Đoàn

Giới Thiệu

Các Phái Đoàn Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Các Phái Đoàn Á Châu và Quốc Tế

Giới Thiệu: Các Phái Đoàn

Trong hơn ba mươi năm tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng đã hoằng pháp khắp Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Mặc dầu phải đi xa cực nhọc, ngài đã đi nhiều chuyển sang Á châu, Nam Mỹ và Âu châu, truyền đạt thông điệp Phật pháp vào tâm khảm mọi người bằng tiếng hống của sư tử.

Thầy Thích Hằng Thông kể lại:

Về việc nhận lời mới thuyết pháp: Hòa Thượng không muốn danh tiếng cho cá nhân ngài. Bởi vì ngài muốn huấn luyện người khác, ngài không bao giờ thuyết giảng một mình. Hơn nữa ngài luôn dẫn theo một phái đoàn đệ tử trong những chuyến hành trình này để học hỏi tại các quốc gia khác nhau. Chương trình hàng ngày của những chuyến đi này luôn đầy ắp. Ngoài những lễ tụng kinh sáng và tối thường lệ, còn có những buổi tụng Kinh điển, thuyết pháp, truyền Tam Quy Ngũ Giới, khoá Tu Đại Bi hay Lăng Nghiêm, hoặc gặp gỡ tín chúng. Không một giây phút lãng phí. Hòa Thượng nói rằng "Chúng ta không phải là phái đoàn du lịch, chúng ta cũng không phải là phái đoàn Hoằng Pháp. Chúng ta chỉ là phái đoán thăm viếng. Tôi không hiểu biết nhiều, và tôi không đủ tư cách để hoằng Pháp. Tôi vui vẻ theo sau mọi người khác để học hỏi từ những vị Trưởng Lão và Đại Đức ở các nơi."