Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

The Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva (Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện)

 

Earth Store Sutra

Kinh này dựa vào đạo lý Hiếu đạo, độ sanh, bạt khổ, và báo ân. Bồ Tát Địa Tạng đã hiếu thảo với cha mẹ mình hết kiếp này sang kiếp khác. Do đó Kinh Địa Tạng là hiếu kinh trong Phật giáo.

Các thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rất rộng sâu. Ngài hiện thân dưới nhiều hình tướng tùy theo loại chúng sanh để cứu giúp tất cả chúng hữu tình. Ngài luôn ở dưới hạ giới để cứu độ các chúng sanh đang chịu khổ sở cùng cực nơi địa ngục. "Địa ngục chưa trống không, tôi nguyện chưa thành Phật. Chúng sanh được độ hết, tôi mới chứng Bồ Đề". Đại nguyện rộng lớn này của Bồ Tát diễn bày tâm niệm và hành vi tột cùng từ bi hiếu thảo. Do đó, qua vô số kiếp Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn là vị Bồ Tát. Ngài vẫn chưa thành Phật.

Bộ kinh này đề cập về nhân duyên trong quá khứ, công đức và những lợi ích của vị Bồ Tát này, cũng như những lời ngài dạy chúng sanh tùy theo căn cơ của họ. Kinh này cũng nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng sanh cầu phước huệ từ vị Bồ Tát này, mong ước của họ sẽ luôn được toại nguyện trong kiếp này. Họ không cần phải chờ đến kiếp tương lai. Trong khi Bồ Tát sợ nhân, thì chúng sanh lại sợ quả. Điều cần thiết là chúng ta cần tự cứu mình khỏi bị quả báo, nhưng việc tự cứu chúng ta khỏi tạo nhân xấu là điều cấp bách hơn nữa. 

Vajra Bodhi Sea, August 1994