Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Pictorial Biography of Venerable Hsu Yun (Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện).

Văn và thơ của Hòa Thượng Tuyên Hóa sáng tác ghi chép về cuộc đời của H.T. Hư Vân. Ðược minh họa bằng bút họa. Mỗi tập gồm có 104 đoạn có văn, thơ và hình vẻ.


Pictorial Biography of Ven. Hsu Yun, Vol. IPictorial Biography of Ven. Hsu Yun, Vol. II