Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Records of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua (Hòa Thượng Tuyên Hóa ký sự).

Ghi lại cuộc đời của Hòa Thưông Tuyên Hóa từ lúc sơ sinh đến lúc sang Mỹ hoằng dương Phật Pháp. 

Tập 1. Kể lại cuộc đời tu hành của Ngài tại Trung Hoa.
Tập 2. Gồm những truyện thật về cuộc đời của H.T Tuyên Hóa khi ngài còn tu hành và giáo hóa tại Hồng Kông. Có nhiều hình ảnh, thơ và truyện.


Records of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. IRecords of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. II