Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Records of the High Sanghans (Cao Tăng Truyện)

Records of the High Sanghans

 

Một truyền thống sống động được bảo tồn và được thể hiện qua các nhân vật siêu phàm. Truyền thống Phật Giáo được đề cao với những sự tích đích thực đầy cảm xúc và hứng thú về cuộc đời của các vị cao tăng đã cống hiến thân tâm cho sự nghiệp bảo tồn và truyền bá Phật Pháp. Quyển 1 tường thuật về cuộc hành trình gian khổ của các vị cao tăng đầu tiên đã đem Phật Pháp từ Ấn Ðộ sang truyền bá tại Trung Hoa cùng với công tác phiên dịch kinh điển đầy khó khăn trở ngại của các ngài từ tiếng Ấn sang tiếng Hoa.