Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

 

Shurangama Sutra (Kinh Thủ Lăng Nghiêm).

A Simple Explanation of the Shurangama Sutra by the Venerable Master

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

Loạt bài thuyết giảng Kệ và Chú Giải Chú Lăng Nghiêm (Lăng Nghiêm Chú Cú Kệ Sớ Giải) kéo dài tám năm, từ 1979 đến 1987. Trong suốt lịch sử Phật Giáo chú này hiếm khi được giải thích. Chỉ có Đại Sư Tục Pháp của triều nhà Thanh và pháp sư Bá Đình ở Tu Viện Từ Vân tại Võ Lâm là từng giảng giải chú này. Khi Hòa Thượng có được bản "Chú Giải Chú Lăng Nghiêm" vào năm 1949, ngài ghi lại: “Tôi có được điều trước đó chưa từng có. Tôi miệt mài nghiên cứu bản ‘Chú Giải Chú Lăng Nghiêm’ qua sự giải thích của Mật tông, luôn luôn mang theo bên mình và không bao giờ xa rời.” 

Ngài cũng nói "Để cho chánh pháp trụ thế lâu dài trên thế gian và chận đứng tà thuyết, mọi người cần hiệp lực và thâm nhập đại định kiên cố."  Sau khi Hòa Thượng đến Hoa Kỳ, ngài tự mình giải thích Chú Lăng Nghiêm, dùng thể thơ bảy chữ (thất ngôn) để giải thích từng câu của 554 câu Chú Lăng Nghiêm và sau đó chú giải theo ngôn ngữ thời nay. Đây thật là một kiệt tác "chưa từng có", vô cùng quý giá.   

Youbing Chen (Trần Do Bân) 

Bộ kinh này giảii thích tường tận về giáo lý của Phật Ðà liên đến tâm thức. Gồm có nhiều sự phân tích về nơi trú của tâm, giải thích cội nguồn vũ trụ, bàn luận đặc biệt về hành nghiệp, diễn đạt tất cả pháp giới hiện hữu, và cắt nghĩa về năm mươi ấm ma mà thường kiến chúng ta bị mê lầm trên đường tầm cầu giác ngộ. Ngoài ra, trong kinh này, hai mươi lăm vị thánh giải thích những phương pháp mà các ngài tu tập để chứng quả giác ngộ. 

Volume One (Quyển I). Tôn giả A Nan đưa ra bẩy chỗ của tâm. Ðức Phật chỉ rõ những điều sai lầm của từng chỗ và giải thích cội gốc của chân và giả. 

Volume Two (Quyển II). Ðức Phật giải thích về biệt nghiệp và cộng nghiệp, và Ngài chỉ bày tâm bằng cách chỉ ra mười khía cạnh khác nhau của kiến tánh. 

Volume Three (Quyển III). Ðức Phật miêu tả tường tận về khả năng của tất cả các căn, thức, và mọi động lực trong ngoài căn bản vũ tru. Ngài giải thích muôn vật đều không thật thể và không hiện hữu bằng nhân duyên, cũng không tự sanh khởi. 

Volume Four (Quyển IV). Ðức Phật thuyết về sự hình thành của thế giới, sự hiện hữu của chúng sanh hữu tình, và vòng luân hồi của nghiệp báo. 

Volume Five (Quyển V). Hai mươi lăm vị thánh giải thích về phương thức tu hành siêu thoát sanh tử của các Ngài. Bồ Tát Văn Thù chọn lựa pháp môn 'Nhĩ Căn Viên Thông' của Bồ Tát Quán Thế Âm là phương pháp thích hợp nhất cho chúng sanh trong thế giới của chúng ta. 

Volume Six (Quyển VI). Gồm có những lời giải thích về Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối (những lời dạy rõ ràng về bốn hạnh thanh tịnh), làm thế nào để lập Bồ Ðề đạo tràng, chú Thủ Lăng Nghiêm và diệu dụng, và mười hai loài chúng sanh. 

Volume Seven (Quyển VII). Bao gồm sự giải thích về năm mươi cảnh giới của Bồ Tát đạo trên đường đến giác ngộ, và làm sao chúng sanh bị đọa xuống địa ngục và trôi lăn trong các loài ma, súc sanh, người, trời, a tu la, và nhiều tầng trời khác nhau

Volume Eight (Quyển VIII). Phần cuối cùng của Kinh miêu tả phơi bày năm mươi cảnh giới ma liên quan đến ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức); Không những là một hướng dẫn vô giá cho hành giả Phật giáo, sách còn cống hiền một mô hình phân loại tất cả các kinh nghiệm tâm linh, của cả Phật tử và những người không phải là Phật tử.

Shurangama Sutra: The Fifty Skandha Demon States (Kinh Lăng Nghiêm: Ngũ Thập Ấm Ma).

Sách song ngữ (Hoa-Anh) có lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa về phần cuối cùng của Kinh Lăng Nghiêm. Cần thiết cho những người học thiền hoặc mong muốn có thầy hướng dẫn về những cảnh giới hành giả có thể rơi vào khi chấp hoặc kiêu ngạo về khả năng thần thông. Mười ấm ma cho mỗi uẩn dược giải thích rõ ràng. Lời tựa giới thiệu sách này là: "một trợ giúp vô giá để tránh những cạm bẫy tà sư, tà giáọ..." Có phần Giải Thích Từ Ngữ.

0881394009.jpg (47930 bytes)

Shurangama Sutra: Great Strength Bodhisattva's Perfect Penetration (Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông). Các bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Ðài Loan năm 1975. Phần hai mươi lăm vị Thánh giải thích làm thế nào họ được viên thông. Ở đây Bồ Tát Ðại Thế Chí giải thích ngài thâu nhiếp sáu căn bằng cách liên tục thanh tịnh quán tưởng Ðức Phật. Có phần Giải Thích Từ Ngữ.