Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra (Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm)

A Simple Explanation of the Avatamsaka Sutra by the Venerable Master

Kinh Hoa Nghiêm Lược Giảng do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

Ðược biết đến như "Vua trong các vì Vua" của các kinh điển Phật giáo vì sự vi diệu thậm thâm cùng chiều dài của kinh (81 quyển bao gồm hơn 700 ngàn chữ Trung Hoa). Bộ kinh này chứa đựng hầu như toàn thể về cảnh giới của Chư Phật và địa vị tu chứng của Chư Bồ Tát. Khi phiên dịch hoàn tất, toàn bộ kinh cùng với lời chú giải sẽ có từ 75 đến 100 quyển. Dưới đây là những quyển đã được xuất bản :

Verse Preface (Kệ Tựa). Những bài kệ ngắn gọn hùng hồn do Ngài Thanh Lương, quốc sư của bảy đời vua của triều Ðường chú giải. Phần tựa giải thích hoàn toàn về tất cả nghĩa lý căn bản trong kinh. Ðây là quyển kinh bằng song ngữ và được phiên dịch sang tiếng Anh sớm nhất. Sách song ngữ Anh/Hoa. 

Prologue (Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Sớ Sao Thiển Thích). Giải thích chi tiết về những lý lẽ của bộ kinh do quốc sư Thanh Lương xử dụng phương thức của tông Hiền Thủ trong việc phân tích kinh điển, được gọi là Thập Huyền Môn. Sớ sao bao gồm chín huyền môn đầu. Khi hoàn tất, sẽ gồm khoảng bảy đên mười quyển. 

First Door. The Causes and Conditions for the Arising of the Teaching of the Flower Adornment Sutra (Cửa thứ nhất: Nhân duyên khởi giáo của kinh Hoa Nghiêm). 

Second Door. The Stores and Teachings in Which It Is Contained (Cửa thứ hai: Nhiếp Thu Tạng Giáo. 

Part One (Quyển 1) Giảng giải hoàn toàn về ba tạng. Khởi đầu bàn luận về các tông giáo ở Trung Hoa. 

Part Two (Quyển 2) Bàn luận thêm về các tông giáo ở Trung Hoa. Các tông giáo ở Ấn Ðộ và so sánh với các tông giáo ở Trung Hoa. 

Part Three (Quyển 3) Bàn luận thâm sâu về năm phần giáo của tông Hiền Thủ, sự tiếp nối của giáo pháp, và cảnh giới bất khả tư nghị của kinh Hoa Nghiêm. Giải thích đầy đủ Cửa Thứ Hai. 

Flower Store Adorned Sea of Worlds, Chapter Five, Parts One & Two (Hoa Tạng Thế Giới, Phẩm thứ năm, Phần I và II). Miêu tả vũ trụ chúng ta đang sống, gồm có giải thích lý lẽ về sự hình thành của thế giới, phong luân nhiếp trì, quỹ đạo xung quanh, và sự hỗ tương giao nhiếp của chúng. Lại nữa, diễn đạt tường tận về thế giới nằm trên hai mươi vòng liên hoa khiến hình thành cơ bản cấu trúc vũ trụ của chúng ta. 

Flower Store Adorned Sea of Worlds, Chapter Five, Part Three, and Vairochana, Chapter Six (Hoa Tạng Thế Giới, Phẩm thứ năm, phần III. Tỳ Lô Giá Na, Phẩm thứ sáu). Kết thúc phẩm thứ năm, 'Hoa Tạng Thế Giới'. Phẩm thứ sáu, 'Tỳ Lô Giá Na', bàn về nhân duyên của Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. 

The Names of the Thus Come Ones, Chapter Seven, and The Four Holy Truths, Chapter Eight (Phẩm thứ bẩy, Danh Hiệu của Như Laị Phẩm thứ tám, Tứ Thánh Ðế). Trong phẩm thứ bẩy, chư Bồ Tát từ mười phương thế giới đồng vân tập để cầu thỉnh Ðức Phật thuyết về công hạnh của vị Ðại Bồ Tát, được giải thích chi tiết trong các phẩm kế tiếp của Kinh Hoa Nghiêm. Trong phẩm thứ Tám, mỗi Ðế của Tứ Thánh Ðế - khổ, tập, diệt, đạo - được giải thích tùy theo nhân duyên của mười thế giới khác nhau cùng thế giới Ta Bà, nơi chúng ta đang trú ở. 

Light Enlightenment, Chapter Nine (Quang Minh Giác,Phẩm thứ Chín). Từ dưới lòng hai bàn chân, Ðức Phật Thích Ca phóng ra trăm ức tia sáng chiếu khắp Ðại Thiên Thế giới trong mười phương cõi nước. Sau mỗi lần Ðức Phật phóng tia sáng, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói kệ tán thán công đức của Thế Tôn. 

Pure Conduct, Chapter Eleven (Tịnh Hạnh, Phẩm thứ mười một). Phẩm này giải thích cặn kẽ về công hạnh thanh tịnh của vị Bồ Tát. Ðây là một phẩm nổi bật trong những hướng dẫn về giới luật trong ba tạng kinh điển. 

Ten Dwellings, Chapter Fifteen (Thập Trụ, Phẩm thứ mười lăm). Giải thích về cảnh giới của thập trụ đạt được bởi chư Bồ Tát. 

Brahma Conduct, Chapter Sixteen (Phạm Hạnh, Phẩm thứ mười sáu). Giải thích về ý nghĩa phạm hạnh thanh tịnh được tu tập bởi chư Bồ Tát. 

The Merit and Virtue from First Bringing forth the Mind, Chapter Seventeen (Công đức của Sơ Phát Tâm, Phẩm thứ mười bẩy). Dùng rất nhiều thí dụ để diễn đạt công đức của một vị Bồ Tát vừa mới phát khởi tâm tu đạo giác ngộ. 

The Ten Inexhaustible Treasuries, Chapter Twenty-two (Thập Vô Tận Tạng (Mười tạng báu vô tận), Phẩm thứ hai mươi hai). Giải thích về mười tạng báu vô tận đạt được bởi một vị Bồ Tát ngay sau Thập Hạnh. 

Praises in the Tushita Heaven, Chapter Twenty-four (Ðâu Xuất Thiên Cung Trung Kệ Tán, Phẩm thứ hai mươi bốn). Chư Bồ Tát thuyết kệ tán thán Ðức Phật lúc Ngài vừa thăng lên Cung Trời Ðâu Suất, trước khi Bồ Tát Kim Cang Tràng giải thích về Thập Hồi Hướng. 

Ten Grounds, Chapter Twenty-six, Part One (Thập Ðịa, Phẩm thứ hai mươi sáu, phần I). Gồm có trí địa thứ nhất, Hoan Hỷ Ðịa. Phần này chú trọng về công hạnh bố thí. 

Part Two (Phần II). Bao quát trí địa thứ hai: Ly Cấu Ðịa. Trí địa thứ ba: Phát Quang Ðịa. Trí địa thứ tư: Diệm Huệ Ðịa. 

Universal Worthy's Conduct, Chapter Thirty-six (Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phẩm thứ ba mươi sáu). Bồ Tát Phổ Hiền giải thích rõ chướng ngại về sự khởi tâm sân hận, phương pháp đối trị khi sân tâm khởi; và diễn đạt kết quả đem lại sự thanh tịnh, trí huệ, phổ nhập, và tâm vi diệu tối thắng. 

Entering the Dharma Realm, Chapter Thirty-nine (Nhập Pháp Giới, Phẩm thứ ba mươi chín). Phẩm này chiếm một phần tư bộ kinh, bao gồm cuộc hành trình tầm cầu cứu cánh giác ngộ của Thiện Tài Ðồng Tử. Trên đường, Thiện Tài Ðồng Tử gặp năm mươi ba vị thiện tri thức. Mỗi vị đại diện cho các trình tự cảnh giới trên đường Bồ Tát đạo. Sau đây là những phần đầu đã được phiên dịch sang tiếng Anh:

Part One (Phần I). Miêu tả bối cảnh trên đường tầm đạo của Thiện Tài Ðồng Tử và cuộc gặp gỡ với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. 

Part Two (Phần II). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử gặp mười vị thiện tri thức đầu tiên. Họ đại biểu cho thập trụ. 

Part Three (Phần III). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử được mười vị thiên tri thức giáo huấn theo trình tự của Thập Hạnh. 

Part Four (Phần IV). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử gặp mười vị thầy. Họ đại diện chư Bồ Tát ở Thập Hồi Hướng. 

Part Five (Phần V). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử gặp sáu vị thầỵ Họ đại diện cho sáu trí địa đầu tiên. 

Part Six (Phần VI). Thiện Tài gặp các vị thầy từ trí địa thứ bẩy đến thứ mười. 

Part Seven (Phần VII). Hòa hợp với nhân duyên và nhập vào chân tướng. Thiện Tài Ðồng Tử đến bái kiến mười một vị thầy. 

Part Eight (Phần VIII). Thiện Tài Ðồng Tử bái kiến ba vị thầy cuối cùng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, và Bồ Tát Phổ Hiền. 

Universal Worthy's Conduct and Vows, Chapter Forty (Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phẩm thứ bốn mươi). Giải thích tường tận về mười đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Những hạnh nguyện này được xem là tối thắng nhất.