Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Dharma Lotus Flower Sutra (Kinh Pháp Hoa)

A Simple Explanation of the Dharma Lotus Flower Sutra by the Venerable Master

Kinh Pháp Hoa Lược Giảng do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng.

Phật thuyết bộ kinh này vào thời cuối cùng. Trong kinh, Ðức Phật tuyên dương nghĩa lý rốt ráo của Phật Pháp, tức là hợp nhất tất cả giáo nghĩa thành một (duy nhất Phật thừa). Khi dịch đầy đủ, toàn bộ kinh cùng phần chú giải sẽ gồm có mười sáu quyển. 

Volume I. Foreword by Venerable Master Hua (Quyển I. Do Ngài Tuyên Hóa viết lời giới thiệu)

Bàn về năm thời và tám giáo nghĩa của tông Thiên Thai, rồi phân tích về năm giáo nghĩa thậm thâm của tông này vì có sự liên can với kinh. Phần cuối cùng kể về cuộc đời của tam tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, vị đã phiên dịch quyển kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. 

Volume II. Chapter One, Introduction (Quyển II. Phẩm thứ nhất, Tựa)

Miêu tả bối cảnh Phật thuyết bộ kinh này, đại chúng vân tập để lắng nghe giảng kinh, Ðức Phật phóng hào quang. Bồ Tát Di Lạc thinh vấn, và Bồ Tát Văn Thù giải đáp. 

Volume III. Chapter Two, Expedient Methods (Quyển III. Phẩm thứ hai, Phương Tiện)

Sau khi Ðức Phật xuất định, Ngài nói về công đức to lớn của chư Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất cầu thỉnh Ðức Phật giải thích thêm về nghĩa đó. Ðược thỉnh cầu ba lượt, Ðức Phật chấp thuận và lần đầu tiên tuyên bố rằng tất cả chúng sanh có thể thành Phật. 


Volume IV. Chapter Three, A Parable (Quyển IV. Phẩm thứ ba, Thí Dụ)

Ðức Phật giải thích mục đích về giáo pháp của Ngài được biểu hiệu qua hình ảnh vị trưởng giả cố gắng tìm cách cứu năm trăm người con đang chơi đùa trong căn nhà lửa. 

Volume V. Chapter Four, Belief and Understanding (Quyển V. Phẩm thứ tư, Tín Giải)

Bốn đại đệ tử của Ðức Phật đồng kể ví dụ về gã cùng tử biểu lộ lòng vui mừng khi nghe rằng họ cũng có thể thành Phật trong đời vị lai. 

Volume VI. Chapter Five, Medicinal Herbs and Chapter Six, Conferring Predictions (Quyển VI. Phẩm thứ năm, Dược Sư và phẩm thứ sáu, Thọ Ký)

Ðức Phật dùng thí dụ về mưa Pháp để miêu tả giáo pháp của Ngài bình đẳng ban lợi ích đến cho chúng sanh. Ngài cũng tiên đoán rằng những vị A La Hán đã được nhắc đến lúc trước sẽ đồng thành Phật trong đời vị lai. Ðể thọ ký, Ngài nói rõ danh hiệu Ðức Phật của họ là gì và tên của quốc độ của họ là gì, và trong kiếp nào, cùng với phạm vi hoạt động của giáo pháp. 

Volume VII. Chapter Seven, Parable of the Transformation City (Quyển VII. Phẩm thứ bẩy, Hóa Thành Dụ)

Ðức Phật dạy rằng sự đạt đạo của những đệ tử A La Hán giống như một thành ấp được Ngài phương tiện biến hóa ra đang khi họ cảm thấy mệt nhọc trên con đường tiến đến quả vị Phật. 

Volume VIII. Chapter Eight, Five Hundred Disciples Receive Predictions and Chapter Nine, Bestowing Predictions upon Those Studying and Beyond Study (QuyểnVIII. Phẩm thứ tám, Năm trăm đệ tử được thọ ký và Phẩm thứ chín, Thọ ký cho những vị hữu học và vô học)

Hơn một ngàn đệ tử được thọ ký rằng họ sẽ được thành Phật trong đời vị lai. 

Volume IX. Chapter Ten, Masters of the Dharma and Chapter Eleven, Vision of the Jewelled Stupa (Quyển IX. Phẩm thứ mười, Pháp Sư và phẩm thứ mười một, Hiện Bảo Tháp)

Phẩm thứ mười giải thích về công đức to lớn của sự thọ trì và truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong phẩm thứ mười một, tất cả muôn ức hóa thân của Phật Thích Ca đồng tụ hội một nơi để đại chúng được thấy Ðức Phật Ða Bảo, vị Phật trong đời quá khứ đã từng phát nguyện sẽ hiển hiện những khi bộ kinh này được thuyết.

Volume X. Chapter Twelve, Devadatta and Chapter Thirteen, Exhortation to Maintain (Quyển X. Phẩm thứ mười hai, Ðề Bà Ðạt Ða, và phẩm thứ mười ba, Chúc Lũy)

Trong phẩm thứ mười hai, Ðức Phật tiết lộ rằng Ðề Bà Ðạt Ða vốn là bậc đạo sư của Ngài trong đời tiền kiếp, rồi thọ ký về Phật quả cho ông ta. Long nữ tám tuổi trở thành Phật. Trong phẩm thứ mười ba, Ðức Phật thọ ký về Phật quả cho các tỳ kheo ny. 

Volume XI. Chapter Fourteen, Happily-Dwelling Conduct (Quyển XI. Phẩm thứ mười bốn, An Lạc Hạnh)

Trước hết miêu tả bốn nơi thường trú an lạc của một vị Bồ Tát Ma Ha Tát, người muốn giảng giải thuyết kinh này. Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655).

Volume XII. Chapter Fifteen: Welling Forth from the Earth; Chapter Sixteen: The Thus Come One's Life Span (Quyển XII. Phẩm thứ mười lăm: Tùng Địa Dũng Xuất; Phẩm thứ mười sáu: Như Lai Thọ Lượng). Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655).

Volume XIII. Chapter Seventeen: Discrimination of Merit and Virtue; Chapter Eighteen; Rejoicing in Accord with Merit and Virtue; Chapter Nineteen: The Merit and Virtue of a Dharma Master  (Quyển XIII. Phẩm thứ mười bảy: Phân Biệt Công Đức; Phẩm thứ mười tám: Tùy Hỷ Công Đức; Phẩm thứ mười chín:  Pháp Sư Công Đức). Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655).I

Volume XIV. Chapter Twenty: Never-Slighting Bodhisattva; Chapter Twenty-one: The Spiritual Powers of the Thus Come One; Chapter Twenty-two: The Entrustment; Chapter Twenty-three: The Former Deeds of Medicine King Bodhisattva; Chapter Twenty-four: The Bodhisattva Wondrous Sound (Quyển XIV. Phẩm thứ hai mươi: Thường Bất Khinh Bồ Tát; Phẩm thứ hai mươi mốt:  Như Lai Thần Lực; Phầm thứ hai mươi hai: Chúc Lụy; Phẩm thứ hai mươi ba: Dược Vương Bổn Sự; Phẩm thứ hai mươi bốn: Diệu Âm Bồ Tát ). Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655). Có hình.

Volume XV. Chapter Twenty-five: The Universal Door of Guanshiyin Bodhisattva. (Phẩm thứ hai mươi lăm: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn).

Volume XVI. Chapter Twenty-six: Dharani; Chapter Twenty-seven: The Past Deeds of King Wonderful Adornment; Chapter Twenty-eight: The Encouragement of Universal Worthy Bodhisattva. (Phẩm thứ hai mươi sáu: Đà La Ni; Phẩm thứ hai mươi bảy: Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự; Phẩm thứ hai mươi tám: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát).