Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Heart Sutra and Verses Without a Stand (Tâm Kinh và Kệ Vô Trụ)

Heart Sutra and Verses Without a Stand

 

Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ, và Ba La Mật có nghĩa là đến bờ bên kia. Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokiteshvara) tu hành thâm sâu bát nhã.

Chức năng lợi ích của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là phá trừ chấp trước của bạn. Để tu hành, ngái (vị Bồ Tát) dựa váo trí tuệ thâm sâu của Pháp Bát nhã Ba la mật đa. Điều đạt được qua việc tu hành là tâm vô ngại. Chúng ta không thể tự tại bởi vì chúng ta có chướng ngại. Nếu bạn không có chướng ngại thì bạn có thể tự tại... Đó là loại năng lực của kinh này.  

~ Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ðược xem là kinh phổ cập nhất trên thế giới hiện nay, Tâm Kinh giải thích nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật, tức trí huệ viên mãn, có khả năng nhìn hiện tướng chân không của vạn vật. Mỗi câu kinh đều được chú giải và kệ tụng hùng hồn của Ngài Tuyên Hóa. Những lời chú giải và các câu kệ này giải thích cặn kẽ khái niệm cơ bản về Phật Giáo.