Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Sixth Patriarch's Platform Sutra  (Kinh Pháp Bảo Ðàn)

Sixth Patriarch's Platform Sutra

Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh là sách ghi lại những bài giảng của Lục Tổ Huệ Năng vào Triều nhà Đường. Đây là quyển kinh được tôn kính của Thiền Tông, và cũng là kho tàng vô giá của văn hóa trung Hoa. Mặc dầu Lục Tổ không có học, nhưng Pháp và các bài kệ ngài nói đầy lưu xuật tự nhiên từ sự giác ngộ của ngài. Trong do, bài kệ "Bồ đề vốn không cây. Kiếng sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật; thì bụi bám váo đâu?" nằm trên đầu môi của mọi người. Nhờ Lục Tổ và sự lưu hành của bản kinh này, phái Thiền Tông sống động muôn màu trở thành hưng thịnh kháp nơi tại Trung Hoa.  Đàn Kinh giúp diễn bày định và huệ của chúng ta, vá chỉ thẳng vào tâm, để chúng ta có thể thấy tánh và thành Phật, xa lìa chấp trước váo văn tự và hình tường của các Pháp. Trong Kinh này, Phẩm Phó Chúc mô tả ba mươi sáu pháp đối đãi, thiết lập mô hình Thiền tông để nói pháp thích hợp cho những hạng người khác nhau. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể nghiên cứu sâu xa bản Kinh này, tin tưởng vững chắc không hoài nghi, và lưu truyền mãi trí tuệ chư Phật và chư Tổ sư.

Vajra Bodhi Sea, March 1994