Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh A Di Đà
Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ
Bảo Tạng
Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện
Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự
Cao Tăng Truyện

Listen to Yourself, Think Everything Over (Two Volumes) (Hãy tự lắng nghe. Hãy suy nghĩ lại mọi việc) (Hai Quyển)

Lời giảng dạy về phương pháp niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. Ngoài ra, bao gồm lời chỉ dạy trung thực làm thế nào để tu thiền định. Ðây là những lời thuyết giảng trong các dịp thiền thất và tụng niệm thất.


Listen to Yourself, Think Everything Over Vol. IListen to Yourself, Think Everything Over Vol. II