Những Đóng Góp Xuất Bản

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Pháp Hoa

Kinh A Di Đà

Tâm Kinh

Kinh Địa Tạng

Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn

Khai Thị

Lắng Nghe và Suy Nghĩ

Bảo Tạng

Khai Thị

Sách Tiểu Sử

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Hòa Thượng Tuyên Hóa Ký Sự

Cao Tăng Truyện

Venerable Master Hua's Talks on Dharma (Các quyển Khai Thị của Ngài Tuyên Hóa)

Các quyển Khai Thị của Ngài Tuyên Hóa là loạt sách gồm những bài Khai Thị thuyết giảng trong nhiều năm vào các hoàn cảnh đa dạng. 

Venerable Master Hua's Talks on Dharma, Volumes 1 - 7

Các quyển Khai Thị của Ngài Tuyên Hóa, Quyển 1 - 7

Các bài giảng được thuyết giảng sống động và bao gồm nhiều đề tài đặc biệt nhấn mạnh về việc áp dụng Phật pháp vào sự tu hành bản thân. Những lòi dạy vô giá, một số được thuyết giảng từ thập niên 1950 là những hướng dẫn, giúp củng cố gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về Phật pháp.

Đến nay, có hơn 202 bài giảng trong 7 quyển Khai Thị đã xuất bản dưới dạng song ngữ Hoa/Anh.

Special editions of Venerable Master Hua's Talks on Dharma

Sách Khai Thị của Ngài Tuyên Hóa số đặc biệt 

Ngoài ra trong loạt sách này còn có hai quyển về những thuyết giảng của Hòa Thượng tại nước ngoài. Quyển thứ nhất là tuyển tập những bài thuyết giảng trong chuyến đi Âu Châu của ngài vào năm 1990, và quyển còn lại bao gồm những bài thuyết giảng của Hòa thượng trong chuyến viếng thăm Đài Loan lần cuối cùng vào năm 1993.