Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh
 
Do not eat before the members of the Sangha have begun eating.
 

Xin đừng dùng bữa trước khi chư Tăng Ni bắt đâu thọ trai.

Cúng Ngọ

Đến giờ ăn, chúng ta nên cùng nhau dùng bữa. Không nên có việc người này ăn trước người kia. Sao quý vị có thể cả gan ngồi đó khai thực trước khi chư Tăng Ni bắt đầu thọ trai chứ? Quý vị căn bản là đang đoạt thế gia chủ rồi đó. Quý vị cần nên biết rằng không được ăn trước lúc có thể thọ trai. Sao có thể lén ăn vụng như vậy?  Ở đây không được tùy tiện làm theo ý mình. Mọi người đều phải tuân thủ luật lệ, bằng không quý vị sẽ không được hoan nghênh ở đây cho dù quý vị có giàu đến đến thế nào đi nữa.


Triích Khai Thị của Hòa Thượng vào ngày 4 tháng 11 năm 1979

 trong quyển "Tưởng Niệm Hòa Thựơng Tuyên Hóa"