Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh

Không Dua Nịnh

  • Tại Vạn Phật Thánh Thành, quý vị không được dua nịnh. Không nên nói những lời tâng bốc, khen ngợi người khác.  

  • Tại sao một số người lại hoàn tục trở về cuộc sống tại gia? Bởi vì họ thích được tâng bốc. Những người xuất gia tại đây, kể cả vị Thầy trụ trì tạm thời đều còn trẻ. Nịnh bợ họ cũng đồng nghĩa với việc đẩy họ hoàn tục sớm hơn một chút.  

  • Vạn Phật Thánh Thành không ủng hộ phép tắc lịch sự thông thường. Pháp được nói ra vì lợi ích của Pháp; không phải để dùng trong phép lịch sự xã giao.  Tôi không cho phép đệ tử tôi đi nịnh bợ người khác. Đó là hành vi bỉ ổi nhất.  

  • Một trong những hạnh nguyện suốt đời của tôi là hạn chế ca tụng người khác và không bao giờ cố tình nói xấu/cố ý phỉ báng bất kỳ ai. Tôi chỉ nói theo đúng sự thật, không thêm không bớt gì cả.  Bởi vì thế, tại Vạn Phật Thánh Thành, không ai nói những lời “Cảm ơn”. Chúng ta theo phương châm:”Trực tâm là Đạo tràng.”

Báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải), tháng 9, 1996