Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh

Giới Thiệu: Các Quy Củ

Hãy làm người tuân theo quy củ. Nếu quý vì không theo quy củ, quý vị sẽ chịu quả báo bị bất bình thường trong tương lai 

– Hòa Thượng Tuyên Hóa


Trong Kinh Lục Tổ Lược Giảng, Hoa Thường nói:

Quý vị nói: "Tôi không muốn bị bám chấp. Thật ra, tôi không muốn theo quy củ. Cuối cùng, các quy củ chỉ là một sự bám chấp.” Sai lầm! Nếu quý vì có thể liệng bỏ tâm nắm bắt của quý vị và trở nên không bám chấp, thì quý vị nên không bám chấp vào những điều sai, nhưng đừng nên không bám chấp vào điều đúng. Ví dụ, nếu quý vị theo quy củ, quý vị có thể thành Phật. Nhưng nếu quý vị nghĩ rằng "Tôi không bám chấp. Tôi không phải theo quy củ.", như thế thì quý vị không thể thành Phật.

Đi theo con đường đúng,
Xa lánh con đường sai.

Đừng bám chấp những nguyên tắc ngược với Đạo, nhưng phải nắm giữ thật chặt những nguyên tắc phù hợp với Đạo.

Để thấy tầm quan trọng của các quy củ, chúng tôi giới thiệu những quy cũ khác nhau được Hòa Thượng dạy.