Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?
All the Buddhas, Bodhisattvas, Worthy Ones and Sages of the Sangha have a great wisdom light which is unsurpassed

Tất cả các chư Phật, Bồ tát, Thánh Hiền Tăng đều có ánh sáng trí tuệ tối thắng.

Ánh sáng trí tuệ "vô lậu "

Tất cả các chư Phật, Bồ tát, Thánh Hiền Tăng đều có ánh sáng trí tuệ tối thắng. Trí tuệ của các ngài vô lậu và vô tận.

Chúng sanh thì hữu lậu bởi vì họ vô minh. Phật và Bồ tát không có lậu hoặc bởi vì các ngài không có vô minh. Vô minh nghĩa là không hiểu biết bất cứ điều gì. Nó có nghĩa là ngu si, và không thể phân biệt đúng sai hoặc đen trắng.

Lậu hoặc lớn nhất là lậu hoặc ái dục. Nếu quý vị có niệm ái dục, cũng giống như của cải và tài sản của quý vị thường bị bọn cướp cướp đi vậy. Nó cũng giống như gỗ bị mối đục, không thể dùng được. Nó cũng giống như thức ăn ngon bị bỏ phân bón vào, khiến người ta ói mửa đến ba ngày.

Một số người nói rằng: “Nhưng mọi người ai cũng có các dục niệm”. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải tu tập. Chúng ta phải vứt bỏ các niệm ái dục đi trước khi trí tuệ vốn có của chúng ta hiển lộ. Vì vậy, trạng thái “vô lậu” là tài sản phi thường mà người tu đạo tìm kiếm.

Mọi người nên đặc biệt chú ý. Tại sao thần thông Lậu Tận là một trong sáu thần thông? Lậu Tận (Dứt trừ Lậu hoặc) nghĩa là không có lậu hoặc và hoàn toàn thoát khỏi ái dục, vì thế có câu nói: “Cắt dục, khử ái”. Nếu quý vị không chấm dứt ái dục, và luôn luôn bị vô minh chi phối, quý vị sẽ làm các điều điên đảo, và thiếu tự tại suốt ngày, bởi vì các ái niệm gây phiền toái cho quý vị.

Này các Thiện Tri Thức! Quý vị nên đặc biệt dụng công như thế này, quay về gốc, khám phá bản lai diện mục của quý vị -ở điểm này, quý vị sẽ đạt được trí tuệ vô tận, luôn tuôn trào. Dù quý vị có sử dụng nó bao nhiêu đi nữa, trí tuệ này sẽ không bao giờ bị cạn kiệt.

Mỗi quý vị phải phát Bồ đề tâm -- chỉ khi đó quý vị mới có thể đập nát cửa sanh tử. Quý vị phải phản chiếu và tự hỏi với lương tâm mình: Tại sao tôi tin Phật? Tại sao tôi xuất gia? Tại sao tôi không tu tập sau khi đã xuất gia? Khi đã xuất gia, tại sao tôi vẫn còn quá nhiều các tạp niệm? Đừng có lẫn tránh các câu hỏi này. Quý vị nên suy nghĩ sâu xa về chúng! Lúc đó quý vị sẽ có thể xuất khỏi Tam Giới, đoạn sanh tử, và đạt được sự an lạc của Niết bàn.

Talks on the Dharma Vol

Khai thị quyển 1