Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Tu Đạo Bồ Đề

 
Sutra: When I see a fruit, I vow that living beings will attain the most supreme Dharma, and certify to the Way of Bodhi
 

Kinh rằng: Khi nhìn thấy trái cây, nguyện tất cả chúng sanh, đạt được Pháp tối thượng, chứng được đạo Bồ đề.

Lúc nào cũng để tâm quan sát, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Đừng bao giờ giải đãi dù chỉ trong một giây phút nào đó. Làm mọi điều lành, dù nhỏ nhặt đi nữa. Tránh làm các điều ác, dù cho điều đó có nhỏ nhặt đến đâu. Tinh tấn tu hành theo đạo Bồ đề, thanh tịnh và chuyển hóa các cửa nghiệp (1). Tăng phước đức và trí huệ, nuôi trồng và làm tăng trưởng các thiện căn. Nuôi dưỡng đất tâm, phát triển đức hạnh để có thể chịu được các nghịch cảnh xảy ra không thể lường trước được. Vượt qua chướng ngại mà tâm không động. Hiểu rõ và nhận ra nghịch cảnh mà không sân hận. Phát triển tính khờ khạo, nhẫn được điều mà người khác không thể nhẫn. Hãy chân thật thực hành điều đó! Quý vị không thể vừa ăn cướp vừa la làng, dối gạt vì danh, vì lợi, là tên trộm cướp trong số những người có đức hạnh và chỉ là kẻ giả danh tu hành trong Đạo.  Quý vị phải hạ thủ công phu và tiến lên trên con đường lớn đầy sáng lạn. Cho đến khi quý vị thành Phật, quý vị phải không thối chuyển.

Kệ rằng: 

Đại đạo Bồ đề luôn thẳng tiến

Không quanh co dựa dẫm cầu may

Với chân tâm, có cầu tất ứng

Nếu giả danh, hời hợt, chỉ phí công.

Hãy dũng cảm, tinh tấn, không lùi bước

Từ bố thí, trì giới, tu huệ

Rồi có ngày viên thành ba la mật

Trở về Ao Sen, tái hợp với chư Phật mười phương.


(1) Ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Người tu hành phải thanh lọc ba nghiệp để tránh hành mười nghiệp ác.

Báo Bồ đề Hải, số tháng 7 năm 1980.