Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?

 

Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu đề tài: “Quý vị có nên hiếu thảo với cha mẹ hay không?” Theo quan niệm của thế gian, câu hỏi này thật dễ trả lời. Tất nhiên chúng ta nên hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta nên bày tỏ thái độ hiếu thảo với cha mẹ của mình một cách tự nhiên qua việc vâng lời cha mẹ mình. Hiếu thảo với cha mẹ kiểu này thì dễ quá, ai trên đời này cũng có thể làm được cả. Song có một loại hiếu thảo khác cao hơn nhiều so với điều này. Vì các bạn trẻ ở đây chưa từng nghe qua loại hiếu thảo này nên tôi xin giải thích cho quý vị rõ.

Theo quan điểm xuất thế gian, sự hiếu thảo thật sự là khi quý vị tu hành chân chính. Nếu quý vị chân chính tu hành, quý vị mới thật sự là đứa con có hiếu. Điều đó không có nghĩa là trong khi tu hành, quý vị có các tạp niệm về cha mẹ mình, hoặc có tình cảm quyến luyến nào đó về họ. Quý vị không nên “dính mắc”, thậm chí đối với cha mẹ hay người thân. Thay vì như thế, quý vị nên tinh tấn tu tập và phát Bồ đề tâm. Bằng cách này, quý vị có thể trở thành một người xuất chúng, vượt lên trên một chúng sanh bình thường. Quý vị sẽ có thể vượt khỏi thế giới phàm phu này. Lúc đó quý vị thực hành sự hiếu thảo vượt xa sự hiếu thảo thường tình. Vì thế có câu nói rằng:

Nếu một người tu thành Phật
Tổ tiên chín đời được sanh thiên.

Sự hiếu thảo xuất thế gian này là sự hiếu thảo mức độ rộng lớn. Quý vị hiếu thảo đối với trời và đất. Quý vị đền ơn cha mẹ kiếp này sang kiếp khác – đó là sự hiếu thảo cao thượng vĩ đại!

Filial Piety: The young lamb kneels to drink his mother's milk

Filial Piety: The young lamb kneels to drink his mother's milk.

Sự hiếu thảo ở một mức độ nhỏ hơn là sự hiếu thảo chỉ đối với cha mẹ hiện tiền. Thực hành hạnh hiếu thảo nhỏ này, quý vị cố gắng làm vui lòng cha mẹ, thậm chí khi quý vị không có gì cả, chỉ có nước lã dâng lên cha mẹ. Quý vị quan tâm đến tâm trí của cha mẹ, cũng như thân thể họ và quý vị làm điều đó với tấm lòng tôn kính nhất. Không chỉ cha mẹ của mình, quý vị còn phải tôn kính các bậc trưởng lão khác. Đối xử với mọi người như quý vị đối xử với cha mẹ mình, đó là hạnh hiếu thảo bình thường.

Để thực hành hạnh hiếu thảo rộng lớn hơn quý vị không chỉ hiếu thảo đối với cha mẹ của mình mà quý vị còn phải hiếu thảo với các bậc thánh hiền khác trong quá khứ. Một người có thể làm theo hạnh hiếu thảo như các thánh hiền nhân đã làm trong quá khứ người đó mới thực hành hạnh hiếu thảo cao tột, hạnh hiếu thảo vượt thế gian này. Nhưng người bình thường ngày nay thậm chí còn không chịu thực hành hạnh hiếu thảo thường tình của thế gian đối với cha mẹ họ, nói gì đến việc thực hành hạnh hiếu dưỡng cao tột. Thay vì thực hành hạnh hiếu thảo, họ lại bận bịu với công việc tạo nghiệp ác. Kết quả là thế giới ngày càng trở nên tệ hại. Tâm của người đời ngày càng trở nên tệ hại hơn, còn tâm trí của họ thì đầy những nghi ngờ, rắc rối. Tất cả chỉ vì họ không hiếu thảo.

Thanh niên nam nữ ngày nay thích giết chóc, đốt nhà kẻ khác, hành lạc, nói láo, trộm cắp và tính tình thô lỗ. Họ tin họ nên làm những việc như thế, còn việc thực hành hạnh hiếu thảo với cha mẹ họ cho là sai trái. Họ tin rằng họ nên học cách hành động sao cho họ phải sống ích kỹ và xấu xa. Đó là một lỗi lầm rất tai hại.

Ngày nay trong khi chúng ta còn trẻ, thật là quan trọng nếu chúng ta biết bắt đầu bằng việc học làm những điều tốt đẹp và có ích để trở thành những chúng sanh tốt, những công dân tốt của thế giới này.

Báo Vajra Bodhi Sea (Bồ đề Hải), số tháng 1 năm 1984