Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Khi Người Ta Không Thích Quý Vị

Trong khi tu Đạo, thỉnh thoảng quý vị có thể thấy quý vị không thể tìm thấy được Đạo, quý vị không biết làm thế nào để tu tập. Quý vị có thể gặp ngã ba đường và quý vị không biết đường nào để đi. Lúc đó quý vị cần phải có trí huệ và định lực. Quý vị cũng phải giữ giới.

Khi quan hệ giao tiếp với người, thỉnh thoảng quý vị có thể rất tốt với một số người, nhưng họ ngược lại không thích quý vị dù quý vị tử tế với họ. Quý vị càng tốt với họ, họ sẽ càng tệ bạc với quý vị. Khi hoàn cảnh này xãy ra, quý vị phải buông bỏ sự dích mắc của quý vị. Sự dính mắc nào? Sự dính mắc muốn đối xử tốt với người khác! Khi quý vị càng tốt với người khác, họ càng tệ bạc với quý vị, họ chính là thiện tri thức “nghịch duyên” của quý vị. Họ đang giúp quý vị học cách buông bỏ khi nghịch duyên xãy đến. Điều này dựa vào kinh nghiệm tu tập của chính tôi. Trên mỗi bước chân trên con đường tu tập, tôi đã từng phải đương đầu với các kiểu đối xử tệ hại và thử thách như thế này. Các kiểu đối xử tồi tệ và thử thách này xãy đến chỉ để xem quý vị sẽ tiếp tục tiến lên hay quý vị sẽ thối lui. Nếu quý vị thật sự hiểu chúng, lúc đó trong các cảnh giới thuận duyên hay nghịch duyên, quý vị cũng sẽ đều tinh tấn như nhau. Có câu nói rằng:           

            Nếu ý tưởng bạn không thành hiện thực,

                   Hãy nhìn lại chính mình.

            Nếu bạn tử tế với người khác nhưng họ không đền đáp lại,

                   Hãy nhìn lại sự tử tế của mình.

            Nếu bạn ra lệnh người, nhưng họ không phục tùng

                   Hãy nhìn lại mệnh lệnh của mình.

            Nếu bạn tôn kính người, nhưng người không tôn kính bạn

                  Hãy xem lại tư cách của chính mình.

Giả sử quý vị rất tốt với ai đó, nhưng họ không muốn gần gũi quý vị. Trong trường hợp này, quý vị phải hồi quang xem coi sự tử tế của quý vị có thật sự là tử tế hay không. Nếu đó là sự tử tế thật sự, dần dần quý vị sẽ ảnh hưởng họ để họ trở thành người tốt. Nếu người ta không nghe theo sự chỉ bảo của quý vị, quý vị hãy hồi quang và nghĩ, “Có thể do mình áp đặt quá nhiều quyền lực vào họ?” Nếu quý vị gật đầu hay xá chào người khi quý vị nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn làm ra vẻ như họ thậm chí không nhìn thấy quý vị, một lần nữa quý vị phải hồi quang: Quý vị có thật sự tôn kính họ hay không? Nếu quý vị có thể luôn luôn hồi quang, quý vị sẽ không còn xa Đạo. Quý vị đang trên đường đến với Đạo. Nói thì rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó!

Theo “Treasure Trove”, trang 121