Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Chỉ Một Niệm  

 

Nếu ai muốn biết rõ

Tất cả chư Phật ba đời

Nên quán tánh Pháp giới

Tất cả do Tâm tạo.

Mười Pháp Giới không lìa một tâm niệm. Nguyên tắc cũng giống như vậy.

Nếu một người khởi niệm tốt, thiện thần sẽ đến để hộ trì người đó. Nếu một người khởi niệm ác, ác thần sẽ đi theo họ. Sự khác nhau nằm ở chỉ một niệm. Cổ nhân nói:  

            Nếu bạn đi sai một bước,

            Bạn sẽ hối tiếc ngàn năm.

Chúng ta cũng có thể nói: “Nếu bạn có một niệm sai lầm, bạn sẽ hối tiếc về điều đó một ngàn năm.” Thiện và ác chỉ nằm trong một niệm. Tôi thường nói tâm con người giống như những hạt bụi, bay lượn trong vũ trụ. Đột nhiên, quý vị ở thiên đường, rồi thình lình quý vị sống giữa loài súc vật, quỷ đói hoặc địa ngục.

Biển khổ không cùng tận, vì vậy quý vị phải nhanh chóng quay về bờ giác. Chẳng có gì bí mật về điều đó cả. Chỉ đơn giản là vấn đề từ bỏ các thói hư và tật xấu.  

            Không ích kỷ

            Không mong cầu

            Không tham

            Không tranh

            Không tìm cầu tư lợi

Nếu quý vị có thể tuân theo các quy tắc này, quý vị tự nhiên sẽ không đi ngược lại nguyên tắc của trời và của lòng người. Nếu quý vị có thể sử dụng các nguyên tắc này như là thước đo đối với các hành động hằng ngày của chính quý vị, thì lúc đó quý vị sẽ không còn phạm lỗi lầm nữa. Dù quý vị muốn trở thành người hoặc muốn thực hiện các Pháp xuất thế gian, quý vị cũng cần năm nguyên tắc này như là người dẫn đường cho quý vị.

Nếu hôm nay tôi còn nói nữa, tôi e quý vị sẽ quên các điều tôi đã chỉ dạy!

Theo “Treasure Trove”, trang 86