Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo

Sinh ra ở thế gian này, chúng ta phải biết mau mau tu hành, đừng nên chờ đợi. Lúc trẻ không tu, chờ đến khi đầu bạc mới tu thì nhiều khi không còn kịp nữa, cho nên có câu rằng:

Đừng đợi đến già rồi mới tu,

Mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh.

Người trẻ cũng có người chết sớm. Bất kể quý vị trẻ hay già, khi thời điểm đến, quỷ vô thường sẽ kéo quý vị đi gặp Vua Diêm La. Không bao giờ tỏ ra lịch sự với quý vị đâu. Có câu nói rằng: 

Trên dương thế, kể gì già trẻ.

Dưới âm phủ, thường đụng mặt nhau.

Don't wait until you're old to cultivate

Đừng đợi đến già mới tu. 

Các vị nên chú ý: Thời gian rất quý báu. "Một chút thời gian là một chút mạng sống." Cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi qua lãng phí. Chờ đến lúc tam tai (nạn lửa, nạn nước, nạn gió) tới, mình tránh được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phấn tấn tu hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay, tức thời tu hành, đó là thượng sách.

Khai Thị (Talks on the Dharma). Quyển 1, trang131