Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Phần Giới Thiệu: Khai Thị

Khai thị của Hòa Thượng thường đi thẳng vào vấn đề và rất thực tế. Khai thị của Ngài đều mang lợi ích cho tất cả các loài hữu tình. Dưới đây chúng tôi xin trích dẫn một số nhân chứng và lời tri ân của các đệ tử của Ngài.

Khi Hòa Thượng nói pháp, Ngài thường tập trung tư tưởng cao độ, song lời Ngài nói ra lại rất giản dị, dễ hiểu. Lời Ngài nói ra thường đi thẳng vào vấn đề. Hòa Thượng sử dụng các phương tiện thiện xảo và trí huệ rộng lớn như biển của mình khi thuyết pháp. Sau khi nghe pháp của Hòa Thượng, đệ tử của Ngài thường nói: “Hôm nay Hòa Thượng nói pháp cho chính tôi nghe!”. Hòa Thượng Tuyên Hóa thường nói pháp khôi hài song rất sống động điều dó làm cho các đệ tử nghe pháp không cảm thấy buồn ngủ trong suốt thời gian giảng pháp của Ngài. 
       

- Cư sĩ Cecilia (Guojie) Chen

Trích từ “In Memory of Ven.Hua Vol. II”, trang 26. 

Chúng tôi chưa từng được diện kiến Hòa Thượng, song chúng tôi thường cung kính đọc đi đọc lại các lời khai thị của Hòa Thượng nhiều lần. Chúng tôi thật sự đạt được nhiều lợi ích từ các lời khai thị của Ngài và luôn ghi nhớ lời dạy của Hòa Thượng trong tâm mình.

(Trích phát biểu của Sư cô Shi Yanjun, trụ trì tu viện Tâm Hải và tứ chúng đệ tử, đến từ thành phố Yingkou, tỉnh Lào Ninh (Trung Quốc), trong sách “In Memory of Ven.Hua, Vol.II”)


Tình cờ tôi đọc được tiểu sử, các bài khai thị của Hòa Thượng cùng với 18 đại nguyện của Ngài. Tôi thật sự xúc động quyết định phải hạ thủ công phu tu tập. Tôi biết Hòa Thượng là bậc thầy sáng suốt và hiếm khi gặp được. Do vậy tôi quyết tâm theo Ngài trên đường tu để đạt đến sự giác ngộ. Năm 1986, cuối cùng rồi tôi cũng đạt được ước nguyện lâu nay tôi hằng ấp ủ: xuất gia theo Hòa Thượng tu học.

(Trích phát biểu của Shi Heng Feng trong sách “"In Memory of Ven. Hua Vol. II", trang 329.)


Từ khi đọc được các lời khai thị của Hòa thượng, tôi mới nhận thức được giá trị của đời người và dần dần hiểu được tính vô biên của con đường Tu Phật. Tôi thật sự biết ơn chư Phật và cũng như biết ơn Hòa Thượng khi Ngài chỉ dạy tôi ba từ sau đây để gội sạch vô minh của chính mình. Đó là: nhẫn, Phật và Pháp.

(Trích phát biểu của Zhang Guomei trong sách “"In Memory of Ven. Hua Vol. II", trang 424.)