Lời Dạy Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Lời Trí Huệ

Tu Hành
Trì Giới, Nhẫn Nhục
Tham Thiền, Niệm Phật
Hạnh Của Người Xuất Gia
Nhân Quả, Sám Hối, Chuyển Hóa
Giáo Dục
Đo Phật và Phật Pháp
Trí Huệ

Giới thiệu: Lời Trí Huệ (Words of Wisdom)

Khi quý vị không còn tâm phân biệt, trí tuệ của quý vị có thể hiển hiện. Trí tuệ của quý vị sẽ hiển lộ nhiều ít tùy theo mức độ phân biệt quý vị đã liệng bỏ. Trong tâm của hầu hết mọi người thường có quá nhiều phân biệt đến nỗi chiếm trọn hết thức thứ tám bằng những thứ dơ bẩn, mà căn bán thức này vốn thanh tịnh,. Một khi quý vị dẹp bỏ tất cả rác rưởi đó, thì trí tuệ của quý vị sẽ hiển hiện.

~ Hòa Thượng Tuyên Hóa

Lời Trí Huệ gồm những câu trích ngắn của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Những câu này làm chúng ta suy nghĩ, và giúp nhắc nhở chúng ta về nhiều lãnh vực. Quan trọng nhất, chúng ta phải cố gắng đem những câu này vào thực hành. Trong việc tu hành, chúng ta không thể quên lãng việc đem Phật pháp vào thực hành.