Những Lời Dạy Của Ḥa Thượng Tuyên Hóa 

Giới Thiệu

Công Tŕnh Văn Chương

Vũ Trụ Bạch

Try Your Best

Tôi Thật May Mắn Được Học Phật Pháp

No calculating

Hundred-foot Pole

Wise, Foolish, True, & False

Guest-dust Verse

Diligence

Suffering and Blessings

Body & Mind

Inner Disturbances

I'm Really Lucky to Study Buddhism

Venerable Master Hsuan Hua

Venerable Master
Hsuan Hua.

I'm really lucky to study Buddhism,
Because last life I planted good seeds.
Now in this life I've met good friends
And a good knowing one to teach me deep wisdom
I think that I will go to Buddhahood real soon, I hope so;
My Dharma friends and I together will go
To perfect enlightenment
To perfect enlightenment

http://www.cttbusa.org/songs/study_buddhism.mp3

 

Tôi Thật May Mắn Được Học Phật Pháp

Tôi thật may mắn được học Phật Pháp,
Vì trong đời quá khứ tôi đã trồng nhiều hạt giống tốt.
Giờ đây trong đời này tôi được gặp bạn tốt
Và thiện tri thức dạy cho tôi trí huệ thâm sâu
Tôi mong sao tôi sẽ sớm thành Phật quả, tôi mong như thế;
Bạn đạo và tôi sẽ cùng nhau đi
Đến chánh đẳng chánh giác
Đến chánh đẳng chánh giác

Lời: Ḥa Thượng Tuyên Hóa - Nhạc: Sư Cô Hằng Ẩn