Những Lời Dạy Của Hòa Thượng Tuyên Hóa 

Giới Thiệu

Công Trình Văn Chương

Vũ Trụ Bạch

Try Your Best

I'm Really Lucky to Study Buddhism

No calculating

Hundred-foot Pole

Wise, Foolish, True, & False

Guest-dust Verse

Diligence

Suffering and Blessings

Body & Mind

Inner Disturbances

Vũ Trụ Bạch

'White Universe' poem painted on the wall outside the Buddha Hall at the City of Ten Thousand Buddhas

""Vũ Trụ Bạch" do Hòa Thượng sáng tác vào năm 1972, Vừa mở đầu, bài thơ đã toát ra một khi thể hùng dũng, hiên ngang, tựa như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn đổ xuống. Lời thơ chứa đựng một ngữ khí hùng tráng, có đủ khí tượng vạn thiên của triều đại nhà Đường trong thời hưng thạnh, và âm điệu hào hùng làm rung động tâm hồn con người. 
 

Đầu xuân năm 1972, Kim Sơn Thánh Tự tổ chức Pháp Hội tụng niệm "Chú Sáu Chữ Đại Minh" (Lục Tự Đại Minh Chú) kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm cầu nguyện cho quốc gia thế giới hòa bình thịnh vượng. Mỗi ngày, ngoài giờ đại chúng cúng ngọ và thọ trai, mọi người luân phiên tụng niệm suốt ngày đêm, không ngưng nghỉ suốt 24 giờ mỗi ngày. Hơn sáu mươi người tham dự trọn bảy ngày. Thấy tứ chúng trì niệm chú rất thành tâm và chuyên chú không sợ khổ nhọc, Hòa Thượng đã viết bài thơ "Vũ Trụ Bạch" nhằm sách tấn họ. 

Guo Wu, Vajra Bodhi Sea, April 1995

 

Băng thiên, tuyết địa.
Vô số điều tiểu trùng đông tệ
Thả chập miên.
Tĩnh lý quán sát,
Động trung thẩm đế.
Long tranh hổ đấu thường du hý,
Quỷ khóc thần hào huyễn hóa kỳ.
Chân thật nghĩa tuyệt ngôn.
Bất tư nghị
Đang tiến xu.
Đại tiểu mẫn
Nội ngoại phi.
Vì trần biến,
Pháp giới chu,
Hốt luân cá viên dung,
Hỗ tương vô ngại.
Song quyền đả phá hư không cái,
Nhất khẩu thốn tận sát hải nguyên.
Đại từ bi phổ độ,
Lưu huyết hãn,
Bất hưu tức!

Tạm dịch:

Trời giá băng, đất tuyết phủ.
Vô số trùng nhỏ lớp chết cóng
Lớp ngủ đông.
Trong tĩnh quan sát,
Giữa động suy ngẫm.
Kìa rồng tranh, cọp đấu, đùa vui bất tận,
Nọ quỷ khóc, thần la, biến hóa dị kỳ.
Nghĩa chân thật bặt ngôn ngữ;
Khó nghĩ bàn
Hãy tiến bước.
Không lớn nhỏ,
Chẳng trong ngoài.
Bui nhỏ biến
Trùm Pháp Giới.
Nguyên vẹn viên dung,
Hỗ tương không ngại.
Hai tay đấm nát mặt hư không,
Một hớp uống cạn nguồn sát hải.
Đại từ bi cứu khắp,
Dẫu máu đổ, mồ hôi tuôn,
Quyết không ngừng nghỉ!


Ice in the sky, snow on the ground.

Numberless tiny bugs die in the cold or sleep in hibernation.

In the midst of stillness you should contemplate,

    and within movement you should investigate.

Dragons spar and tigers wrestle in continual playful sport;

Ghosts cry and spirits wail, their illusory transformations strange.

Ultimate truth transcends words;

Not thought about or talked about, you ought to advance with haste.

With great and small destroyed, with no inside or out,

It pervades every mote of dust and encompasses the Dharma Realm,

Complete, whole, and perfectly fused, interpenetrating without obstruction.

With two clenched fists, shatter the covering of empty space.

In one mouthful swallow the source of seas of Buddhalands.

With great compassion rescue all,

Sparing no blood or sweat, and never pause to rest!

- Venerable Master Hsuan Hua