Hundred-foot Pole

Verse of the Hundred-foot Pole

萬尺竿頌

宣化

一九七0年九月五日

修道如登萬尺竿

下來容易上去難

若能竿頭更進步

  十方法界任往遠
Vạn xích can tụng

Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngày 5 tháng 9 năm 1970

Tu đạo như đăng vạn xích can

Hạ lai dung dị thượng khứ nan

Nhược năng can đầu cánh tiến bộ

Thập phương pháp giới nhậm vãng viễn
Bài tụng cây tre vạn thước

 

Tu hành đường đạo khó đi

Giống như vạn thước tre dài khó leo,

Xuống thì thời dễ cái vèo,

Vượt lên thì quả lái lèo gian nan

Nếu như có thể vượt ngàn

Leo lên đến ngọn vô vàn tiến xa

Dù cho có hướng đi xa,

mười phương pháp giới tận xa cũng về.