Bài Ca Trí Ngu Chơn Vọng

Verse on the Wise, Foolish, True, and False

 

TRÍ NGU CHÂN VỌNG TỤNG  

 TUYÊN HÓA

TRÍ GIẢ CẦU CHÂN BẤT LY VỌNG

NGU NHƠN CHẤP VỌNG NHI MÊ CHÂN

TRÍ NGU NHỊ TƯỚNG DỤNG VẠN THÙ

CHÂN VỌNG NHẤT NHƯ THỂ VÔ NGẠI

 

 

Bài Ca Trí Ngu Chơn Vọng của Đại Lão Hòa Thượng thượng Tuyên hạ Hóa  

Người Trí Cầu Chơn Không Rời Vọng

Kẻ Ngu Chấp Vọng Mà Mê Chơn

Trí Ngu Hai Tướng Dùng Muôn Vẻ  

Chơn Vọng Cùng Một Thể Không Vướng