Khách trần phiền

Guest-dust Verse

Dịch Hán Việt:

Khách trần phiền

Cửu cửu hoặc tận yết tâm cuồng,

Tĩnh lự tư duy thị thùy mang

Bát vạn tứ thiên do tha khứ

Tự tại vô vọng giác tính vương

 

Ở tạm nơi hồng trần phiền não

   Chín chín tám mốt tuổi chợt đến

Dạ nghi nghi hoặc hoặc nào yên

 

Nghĩ sống trong yên nghỉ tận cùng

hay sẽ trong hoảng loạn điên điên

 

Trong tĩnh tịnh suy suy diễn diễn

xem ai người bận rộn chẳng yên  

 

Tám vạn bốn ngàn điều phiền não

thôi thì buông thả nó trôi đi

 

Hãy tự tại mà không vướng bận

quay về giác Tánh Vương.