Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu

Thiền Sư
Hwai Shen

Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu

Pháp Sư Duy Kỳ Nan

Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu

Không Nhiễm Danh Lợi

Tào Bân

Thủy Kính Hồi Thiên Lục – Tào Bân

Tào Bân sống dưới thời Bắc Tống, sinh ra tại Linh Thọ thuộc tỉnh Hà Bắc. Tên tự là Quốc Hoa. Ông đối xử nhân từ với mọi người và có lòng thương yêu vạn vật. Rất giỏi trong việc dụng binh, ông đã trợ giúp vua Thái Tổ nhà Tống lập lại hòa bình ở Trung Hoa. Ông có nhiều đóng góp đáng kể trong thời chiến và do đó được phong làm Lỗ Quốc Công. Khi ông lần đầu gặp Trần Đoàn (Hy Di), nhà tiên tri này nói rằng: “Thời thanh niên ông sẽ được đắc chí. Thời tráng niên sẽ giữ trọng trách cao. Tuy nhiên, thời vãn niên sẽ không được thuận lợi. Vì thế phải thận trọng!” ("Quân thanh niên đắc chí, tráng niên cao quan, vãn cảnh bất giai, thiết kí cẩn thận.")

Tào Bân đánh chiếm được nước Thục ở phía tây, nhưng thay vì tiêu diệt toàn bộ thành phố, ông đã bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Vào mùa đông, ông cho ngừng lại các hoạt động sửa chữa nhà cửa để tránh không làm hại đến các sinh vật ngủ đông. Sau đó, ông tấn công nhà Nam Đường, và quân lính của ông bao vây Kim Lăng. Lý Hậu Chủ (Lý Dục) đã ở vào hoàn cảnh nguy kịch, lãnh thổ của ông ta bị chiếm mất và cả quê nhà cũng bị mất. Tào Bân trở bệnh, không ngó ngàng gì tới công việc  Các tướng lĩnh đến hỏi thăm bệnh tình của ông, Tào Bân nói rằng: “Bệnh của ta không thể trị bằng thuốc men được. Vào ngày các ngươi chiếm được thành, nếu các tướng lĩnh của ta có thể nghiêm túc lập lời thề rằng sẽ không giết bừa một người nào, không tham lam trộm cướp bất cứ vật gì, thì bệnh ta sẽ khỏi!”. Các tướng lĩnh đều thắp hương và thề rằng sẽ tôn trọng triệt để quân lệnh này. Nhờ vậy Lý Dục và quan tướng cùng dân chúng được bảo toàn tính mạng. Nhờ làm âm đức này, vận mệnh của Tào Bân được cải biến. Khi ông gặp lại Trần Hy Di, ông này đã kinh ngạc nói: "Tướng mệnh của ông đã đổi rồi!". Đó là "tướng tùy tâm chuyển".

Đến năm 69 tuổi, Tào Bân mất một cách nhẹ nhàng. Hoàng Đế ban tên thụy là "Vũ Huệ - Võ công chiến lược nhân từ. Ông có chín người con trai đều là danh tướng, các cháu của ông đều là quan lớn.

 

Kệ tán rằng:

Thông minh chính trực

Dĩ giới tác sư 

Vi tướng bất sát

Xích thành hộ trì

Nhân tâm nhân thuật

Miễn đồ thành trì 

Cải biến mệnh vận

Thọ bỉ tùng thạch.

 

Dịch :

Thông minh thêm chính trực

Lấy giới làm bậc thầy

Làm tướng không giết hại

Son sắt giữ một lòng

Tâm nhân chiến thuật nhân

Phá thành tha sinh linh

Chuyển đổi hết vận xấu

Thọ ngang đá với tùng .

 

Lại có kệ:

Nhân nghĩa lễ trí căn ư tâm

Đại từ bình đẳng thân kỳ thân

Kiến công lập nghiệp bồi phúc tuệ

Phi tinh đái nguyệt tảo yêu phân

Điếu dân phạt tội tế chúng khổ

Công thành hãm trận bảo vật nhân

Vi tướng nhược năng giai như thử

Hà sầu bách tính bất an ninh.

 

Dịch :

Nhân nghĩa lễ trí gốc nơi tâm

Bình đẳng từ bi tất thảy thân

Hiển hách công lao vun phước huệ

Màn sao, trăng bạn quét mây vần

Vì dân dẹp giặc thương dân khổ

Phá trận hạ thành miễn sát sanh

Nhân hậu như ai hàng dũng tướng

Lo gì trăm họ chẳng bình an.

Vajra Bodhi Sea, March 1993

http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/Water_Mirror/261_267.htm#261