Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu

Thiền Sư
Hwai Shen

Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu

Pháp Sư Duy Kỳ Nan

Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu

Không Nhiễm Danh Lợi

Tào Bân

Giới Thiệu: Phật Tổ Đạo Ảnh

Letter to Ch'an Master Hua from Elder Master Hsu Yun

Thư Hòa Thượng Hư Vân gởi Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ở núi Vân Cư, hòa thượng Hư Vân đã có đóng góp quý giá cho kho tàng Phật Pháp bằng việc biên soạn và phát hành quyển Phật Tổ Đạo Ảnh cùng với các bài kệ tán thán của ngài.  Ngài viết lá thư đến hòa thượng Tuyên Hóa:

Nhân giả Độ Luân huệ giám !

Đã lâu, ít có dịp thăm hỏi. Lòng chỉ mong nhân giả độ sanh được như ý nguyện! Nay xin gởi  bộ  "Phật Tổ Đạo Ảnh”, gần đây được tăng bổ thêm đặng duyệt lãm làm lưu niệm, đồng thời với ước mong vì đạo, để làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Trân trọng!

Pháp hỷ !

Hư Vân chắp tay

Ngày mồng 2 tháng 12 năm 1958

Trích Tiểu Sử Thiền Sư Tuyên Hóa, Phần II, trang 169

度輪仁者慧

久疏音候,近維利生如意為念!茲寄奉近年增刻佛祖道影壹部,存閱留念,並希自利利他為道。珍重!此候
法喜
    虛雲合十 
     一九五八年
     十二月二日

Khi chúng ta được nghe về hình tướng trang nghiêm và hành trạng của mỗi vị Tổ, chúng ta nên xem lại đối chiếu với bản thân của chúng ta.  Chúng ta nên tự hỏi rằng liệu chúng ta có đang noi gương chư Tổ và là những đệ tử tốt của họ.  Việc này cũng giống như việc con cái nên xem lại coi mình có hiếu thảo và vâng lời cha mẹ chưa.  Là người Phật tử, chúng ta nên biết:

Khi thấy những bậc đáng kính,

chúng ta nên noi gương họ.  

Khi gặp những người không đáng kính,

chúng ta nên xem lại mình để chắc rằng chúng ta không đi cùng đường giống họ.

                                   Hòa thượng Tuyên Hóa