Lời Dạy Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Lăng Nghiên
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh A Di Đà

Phật Thuyết Kinh A Di Đà – Nhiếp Độ Chúng Sanh Vào Cõi Tây Phương

Kinh A Di Đà thuộc loại Kinh do Đức Phật tự nói mà  không do thỉnh cầu. Tại sao không do thỉnh cầu mà lại nói kinh này? Vì không ai hiểu được Pháp môn này, và do đó không ai có thể thỉnh cầu Đức Phật nói Kinh này.  Ngay cả vị đại trí Xá Lợi Phất là người đứng đầu trong thính chúng mà cũng không biết thưa hỏi thế nào về Pháp môn này. Có lẽ đức Phật không chờ thêm được nữa, nên ngài nói cho mọi người về Pháp môn Niệm Phật tiện lợi nhất, trực chỉ nhất, viên mãn nhất, dễ dàng nhất, và rẻ tiền nhất. Nếu có người có thế niệm Phật dầu một ngày, hai ngày, ba, bốn, năm ngày, sáu ngày, cho đến bảy ngày, nhất tâm không tán loạn, thì khi người đó lâm chung, sẽ có Phật A Di Đà cùng thánh chúng xuất hiện trước mặt để hướng dẫn người đó. Tuy rằng hầu hết mọi người đều thấy đây là Pháp môn khó  tin, nhưng đâylại là Phuơng pháp thực hành trực chỉ và chắc chắn nhất.

Pháp môn Niệm Phật thích hợp cho cả ba căn cơ và giúp ích cho cả người trí kẻ ngu. Dầu cho quý vị là ngu si hay thông minh, quý vị đều có thể chứng Phật quả. Một khi sanh về cõi Cực Lạc, ở đó không còn chịu khổ, hưởng mọi điều vui”, người đó được hóa sanh từ hoa sen. Không còn phải vào thai như ở cõi người, mà sẽ vào hoa sen, ởđó  một thời gian, sau đó chứng Phật quả.

Bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa, q. III, trang 213.