Lời Dạy Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Kinh Điển

Kinh Lăng Nghiên
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh A Di Đà

Giới Thiệu: Kinh Điển

Kệ Khai Kinh

Pháp thượng thậm thâm vi diệu

Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu

Con nay nghe thấy được trì tụng

Nguyện hiểu nghĩa chân thật Như Lai.

Trong khoảng thời gian giữa các năm 1962 đến 1968, Hòa Thượng giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Kim Cang, Chứng Đạo Ca cậu Đại Sự Huyền Giác, Kinh Dịch, Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Kinh A Di đà. Vào tháng 6 năm 1968, tại Phật Giáo Giảng Đường ở San Francisco, Hòa Thượng bắt đầu Khoá Nghiên Cứu Thực Hành 96 ngày cho sinh viên ban giảng huấn Đại Học Washington ở Seattle, trong khóa học nầy ngài giảng Kinh Lăng Nghiêm, vào lúc gần cuối khi giảng đến 4 lần mỗi ngày. Sau khi khóa học chấm dứt, nhiều học viên vẫnlại San Francisco để học hỏi với Hòa Thượng. Vào tháng 11 năm đó, ngài bắt đầu giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Địa Tạng Kinh Kim Cang. Về sau Hòa Thương còn giảng thêm nhiều kinh nữa.