Lòi Dạy Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Kinh Điển
Khai Thị
Các Pháp Môn
Các Quy Củ
Lời Trí Huệ (Pháp Ngữ)
Công Trình Văn Chương
Giảng về các Tiểu Sử
Khôi Hài Bát Nhã

Giới Thiệu

Tôi nhớ mùa hè năm 1994, Hòa Thượng bị bệnh một thời gian. Dù mới bình phục được một chút xíu, nhưng ngài vẫn còn đau đớn. Khi nhiều người chúng tôi đến gặp ngài, ngài cố sức ngồi dậy dù sức còn yếu. Bằng giọng nói yếu ớt, ngài tung từ trí nhớ và giảng cho chúng tôi một đoạn trong Thập Bảo Hải Thiền. Sau đó ngài yêu cầu chúng tôi giải thích lại mỗi hàng và ngài chú tâm lắng nghe. Nếu có đoạn nào chúng tôi không thể giảng giải thông suốt, ngài kiên nhẫn giải thích lại lần nữa. Sau đó ngài tụng từ trí nhớ nhiều đoạn trong Thập Bảo Hải Thiền và sách tấn chúng tôi tu hành tinh tấn.

Hòa Thượng chân thật thực hành theo hoằng nguyện mà ngài đã lập "”Hễ còn một hơi thở là tôi còn giảng Kinh thuyết Pháp". Đó cũng là sự chứng minh chân thật của sự tinh thần quên mình vì Pháp không mệt mỏi của ngài.  

Bình Huệ, p. 105-106, "Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa, Q.1”

As long as I have a breath left, I will lecture on the Sutras and speak the Dharma

Hễ còn một hơi thở, là tôi còn giảng Kinh thuyết Pháp

Giáo pháp Hòa Thượng thật rộng sâu khó thăm dò – ngài xiển dương Kinh điển, thuyết giảng về nhiều Pháp môn, và khai thị chỉ thẳng vào tâm chúng ta. Ngài cũng dạy chúng ta quy củ và chúng ta nên tuân theo. Ngay cả các bài thơ, câu đối, bài văn của Hòa Thượng cũng chứa đựng những bài học quý giá cho mọi người. Ngài cũng giảng về tiểu sử đa dạng của các nhân vật lịch sửvới hy vọng chúng ta sẽ noi gương thánh hiền thuở xưa. Hòa Thượng cũng dùng khỏi hài Bát nhã để khởi động trí tuệ nội tại của chúng ta. Tất cả những điều đó chỉ là phần chóp của tảng băng. Trong thực tế, nhiều bài học của Hòa Thượng không chính thức được nói ra, nhiều bài khác nữa là những bài học không lời có thể rút ra từ hành vi của Ngài.