Thấm nhuần trí tuệ Phật và chuyển pháp luân

Như nước sông Hằng liên tục chảy

Phật Pháp tuyên thuyết hằng ngày tại Vạn Phật Thành

Chánh Ðiện trước khi thiết trí mười ngàn tượng Phật -- Tứ chúng cần mẫn lắng nghe và học hỏi

 

Chúng ta giảng giải Kinh điển mỗi ngày không ngừng nghỉ vì muốn thấm nhuần Chánh Pháp và chuyển thời kỳ mạt pháp thành thời kỳ chánh pháp. Trách nhiệm của Vạn Phật Thành là truyền bá trí tuệ Phật, làm cho đạo Phật thịnh vượng, hoằng truyền Phật Pháp trên khắp thế giới để tất cả chúng sanh được lợi lạc. Vạn Phật Thành là nơi chánh pháp thường trụ ở thế gian.